PONUKA VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ

V zmysle nového zákona o pedagogických zamestnancoch č. 138/2019, paragraf 55 ods. 2 a 3, sú vysoké školy a organizácie zriadené ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovateľmi inovačného vzdelávania na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo. Inovačným vzdelávaním je každý schválený vzdelávací program poskytovaný inštitúciou v rozsahu najmenej 50 hodín. Pôvodné aktualizačné programy ponúkané v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie túto podmienku spĺňajú, preto ich naďalej ponúkame ako inovačné vzdelávania v zmysle nového zákona a získaného oprávnenia:

Poskytovatelia Inovačného vzdelávania v rámci projektu IT Akadémia

Poskytovateľ Číslo oprávnenia Priebežné výstupy vzdelávania
Centrum vedecko-technických informácií SR 6/2019-IV Dotazník hodnotenia efektivity a spokojnosti so vzdelávaním ŠVS
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 5/2019-IV Dotazník hodnotenia efektivity UPJŠ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3/2019-IV Dotazník hodnotenia efektivity UMB
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 2/2019-IV Dotazník hodnotenia efektivity UKF
Technická univerzita v Košiciach 4/2019-IV Dotazník hodnotenia efektivity TUKE
Žilinská univerzita v Žiline 1/2019-IV Dotazník hodnotenia efektivity UNIZA