1.1 Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT

Odborný garant: RNDr. Jozef Sekerák, PhD.

Kontakt: jozef.sekerak@upjs.sk

Cieľ: Rozvoj digitálnej gramotnosti v kontexte matematického, informatického, prírodovedného a technického vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ.

Termín realizácie: 09/2016 – 10/2020

Realizátor: CVTI SR, UPJŠ, TUKE, UMB, UKF, UNIZA

Cieľová skupina:
min. 24000 žiakov základných škôl
min. 9000 žiakov stredných škôl

Výstupy:

  • Inovatívne metodiky pozostávajúce z metodických pokynov pre učiteľa, výučbových materiálov, podporných a doplňujúcich materiálov pre predmety M, CH, B, G, F, I na ZŠ a SŠ v rámci Školského vzdelávacieho programu. V rámci projektu vznikne pre základné školy minimálne 380 inovatívnych metodík, pre stredné školy minimálne 360 inovatívnych metodík v týchto predmetoch a minimálne 132 inovatívnych metodík predmetov zameraných na problematiku sieťových technológií (Sieťové technológie I., až IV.). Model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku na gymnáziách a 8 učebných materiálov pre predmety: Riešenie problémov a programovanie, Programovanie mobilných zariadení, Počítačové systémy a siete, Bezpečnosť a administrácia počítačových systémov, Databázy, Objektový prístup k riešeniu problémov, Tvorba a prezentácia dát, Programovanie webových stránok.
  • Modely nových predmetov Informatika v prírodných vedách a matematike pre gymnázia a Internet vecí pre stredné školy spolu s učebnými materiálmi.

Prínos: Učitelia budú mať k dispozícií množstvo metodických postupov a učebných materiálov s využitím moderných digitálnych technológií pre rôzne didaktické situácie. Vzdelávanie, ktoré koncepčne vychádza z konštruktivizmu, dominantné sú interaktívne vyučovacie metódy, digitálne technológie, aktívne poznávanie a bádateľsky orientovaný prístup, podnecuje žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy, čo ma za následok motiváciu k štúdiu daných predmetov. To sa dá očakávať, pretože o tom pojednáva množstvo pedagogických výskumov. Pre školské vzdelávacie programy budú k dispozícií model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku a modely motivačných predmetov Informatika v prírodných vedách a matematike a Internet vecí spolu s učebnými materiálmi. Informatické triedy (8 nových predmetov) a motivačné predmety Informatika v prírodných vedách a matematike a Internet vecí budú poukazovať na široké uplatnenie informatiky v rôznych sférach ľudskej činnosti, čo bude podnecovať žiakov práve k štúdiu informatiky. Nepriamo aj k štúdiu prírodných a technických vied, matematiky, keďže to bude postavené na obsahu predmetov prírodovedného a technického zamerania, matematiky a informatiky.

  1. Inovácia výučby matematiky, informatiky, prírodovedných a odborných predmetov
  2. Model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku
  3. Motivačné predmety