Model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku

Koncepcie tried (modely)

Navrhnúť model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku na gymnáziách. V rámci modelu sa pripravia a do školských  vzdelávacích programov zaradia niektoré nové predmety:

  • Riešenie problémov a programovanie (2 hodiny týždenne)
  • Programovanie mobilných zariadení (1 hodina týždenne)
  • Počítačové systémy a siete (2 hodiny týždenne)
  • Informačná bezpečnosť (1 hodina týždenne)
  • Databázy (1 hodina týždenne)
  • Objektový prístup k riešeniu problémov (2 hodiny týždenne)
  • Tvorba a prezentácia dát (2 hodiny týždenne)
  • Programovanie webových stránok (2 hodiny týždenne)

Koncepcia tried so zameraním na informatiku

V  triedach SŠ s rozšíreným vyučovaním prírodných vied a matematiky s využitím digitálnych technológií sa bude:deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň dvoch predmetoch M, CH, B, F, G,zavedie sa do školského vzdelávacieho programu predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku (odporúčaný) s rozsahom 2 hodiny týždenne ,rozšíri sa výučba informatiky o aspoň jednu hodinu týždenne, výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba aspoň dvoch predmetov CH, B, F, G o 4 hodiny týždenne v súčte.

V triedach SŠ so zameraním na informatiku sa bude:deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň jednom predmete M, CH, B, F, G, do školského vzdelávacieho programu sa zaradí predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku (odporúčaný) s rozsahom 2 hodiny týždenne, rozšíri sa výučba informatiky aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený o aspoň 3 predmety z 8 nových informatických predmetov a Internetu vecí a rozšíri sa výučba matematiky o 3 hodiny týždenne. Modelové návrhy inovovaných ŠkVP pre ZŠ a SŠ zohľadňujúce zameranie tried a hodinovú dotáciu matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov budú experimentálne overené v školskej praxi.

Riešenie problémov a programovanie
Líder pracovnej skupiny: PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Informačný list

Programovanie mobilných zariadení
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Informačný list

Počítačové systémy a siete
Líder pracovnej skupiny: PaedDr. Peter Švec, PhD.
Informačný list

Informačná bezpečnosť
Líder pracovnej skupiny: RNDr. Mária Spišáková
Informačný list

Databázy
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Informačný list

Objektový prístup k riešeniu problémov
Líder pracovnej skupiny: Ing. Michal Varga, PhD.
Informačný list

Tvorba a prezentácia dát
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Informačný list

Programovanie webových stránok
Líder pracovnej skupiny: PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.
Informačný list