Inovovať a aktualizovať obsah, rozsah, metódy a formy výučby matematiky, informatiky,prírodovedných a odborných predmetov smerom k dôslednej, ale zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania (ZŠ + SŠ).

Matematika
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

Fyzika
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Chémia
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Biológia
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.

Geografia
Líder pracovnej skupiny: RNDr. Stela Csachová, PhD.

Informatika
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Odborné predmety – Sieťové technológie
Líder pracovnej skupiny: Ing. Peter Feciľak, PhD.