PONUKA VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ

V zmysle nového zákona o pedagogických zamestnancoch č. 138/2019, paragraf 55 ods. 2 a 3, sú vysoké školy a organizácie zriadené ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovateľmi inovačného vzdelávania na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo. Inovačným vzdelávaním je každý schválený vzdelávací program poskytovaný inštitúciou v rozsahu najmenej 25 hodín. Pôvodné aktualizačné programy ponúkané v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie túto podmienku spĺňajú, preto ich naďalej ponúkame ako inovačné vzdelávania v zmysle nového zákona a získaného oprávnenia:

Poskytovatelia Inovačného vzdelávania v rámci projektu IT Akadémia

Poskytovateľ Číslo oprávnenia
Centrum vedecko-technických informácií SR
6/2019-IV
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5/2019-IV
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3/2019-IV
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
2/2019-IV
Technická univerzita v Košiciach
4/2019-IV
Žilinská univerzita v Žiline
1/2019-IV

Pre účasť na vzdelávaní je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle predmetného programu. Účastník vzdelávania musí byť učiteľom partnerskej školy. Prihlasovacie údaje k svojmu kontu v rámci IT Akadémie učiteľ dostane od Experta pre implementáciu vzdelávania pre tento projekt na škole. V prípade otázok a nejasností prosíme kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk.

Kompletnú ponuku formálneho aj neformálneho vzdelávania nájdete na https://registracia.itakademia.sk/aktivita/aktivita-1-2
 
PONUKA VZDELÁVANIA VŠ
Cieľová skupina učiteľov UPJŠ UMB UKF TUKE UNIZA
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
2. st. ZŠ
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
2. st. ZŠ
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
2. st. ZŠ
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
2. st. ZŠ
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
2. st. ZŠ
Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie
2. st. ZŠ
Programovanie robotických modelov na ZŠ
2. st. ZŠ
Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia
1. st. ZŠ
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ
Počítačové systémy
Objektové programovanie a prezentácia dát
Dáta a ich prezentácia
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií
Informatika v prírodných vedách a matematike
Internet vecí
Úvod do počítačových sieti
Škálovanie počítačových sieti