Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Využívanie zážitkových foriem učenia vo vzdelávaní právneho obsahu v rámci predmetu Občianska náuka

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

  • Registrácia: od: 01.01.2022 (23:00) – 05.06.2022 (10:00)

Seminár je zameraný na praktické využitie interaktívnych a participatívnych metód učenia vo vyučovaní právneho obsahu v predmete Občianska náuka. Vo všeobecnosti, interaktívne a participatívne formy učenia popri tradičnom učení využívajúcom prevažne kognitívne funkcie osobnosti, cielene pracujú so zážitkom, emočným prežívaním, sebareflexiou, spätnou väzbou a nácvikom sociálneho správania. Ich využívanie vo vzdelávaní právneho obsahu má potenciál vplývať na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (kritické myslenie, komunikačné zručnosti) a pôsobiť na ich postoje a na zvnútorňovanie si hodnôt (rovnosti, ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, spoločenskej zodpovednosti). Seminár predstaví niekoľko ukážok metodík/techník, ktoré sú využiteľné pre prácu v triede, a ktoré sú dlhodobo overované pri vzdelávaní študentov práva a študentov stredných škôl v rámci spolupráce UPJŠ Právnickej fakulty s niekoľkými strednými školami v Košiciach. Použité interaktívne a participatívne metódy učenia budú skĺbené s odborným výkladom, aby bolo zabezpečené prepojenie zážitkovej aktivity s konkrétnym právnym obsahom. Z hľadiska oblasti práva bude seminár ťažiskovo zahŕňať témy, ktoré je možné v zmysle vzdelávacích štandardov pre predmet občianskej náuky vnímať ako prierezové a to naprieč celým spektrom kurikúl základných škôl a všetkých druhov stredných škôl. Ide o oblasť štát a právo a základné práva a slobody. Seminár bude prebiehať prezenčnou formou za prítomnosti lektoriek s dlhoročnými skúsenosťami so zážitkovou formou učenia práva pre rôzne cieľové skupiny.