1.4. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – ZŠ a SŠ

Cieľ: Zlepšenie zručností a zvýšenie gramotností žiakov SŠ a učiteľov ZŠ a SŠ (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa medzinárodného štandardu ECDL a ECo-C®

Termín realizácie aktivity: 11/2016 – 08/2022

Odborný garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., kontakt: gabriela.andrejkova@upjs.sk (ECDL),esdlss@itakademia.sk (ECDL)

Cieľová skupina na získanie certifikátov ECDL a ECo-C®:
6700 žiakov stredných škôl (ECDL – 6500, ECo-C® – 200)
600 pedagogických zamestnancov stredných škôl (ECDL – 500, ECo-C® – 100)

Poznámka: Príprava učiteľov na testovanie ECDL prebieha samoštúdiom. Príprava žiakov prebieha formou odborných konzultácií.

Výstupy:
• *8 študijných materiálov pre moduly ECDL,
• *8 elektronických kurzov pre moduly ECDL,
• 1 akreditované testovacie centrum ECDL,
• 4 akreditované testovacie miestnosti ECDL,
• 7000 certifikovaných absolventov programu ECDL,
• 300 certifikovaných absolventov programu ECo-C®.
* Pozn. Uvedené výstupy sú totožné s výstupmi v podaktivite 2.2.

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL)

European Communication Certificate (ďalej ECo-C®)