ECo-C© – European Communication Certificate

ECo-C© (http://eco-c.sk) je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Je určený pre všetkých, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí, inak povedané majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálno-psychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C© certifikátom.

Medzinárodný certifikát ECo-C© – European communication certificate© dopĺňa digitálne zručnosti učiteľov a žiakov o softskills, pričom rozvíjanie štandardov osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií je tiež jednou z požiadaviek praxe. Certifikát je možné získať úspešným absolvovaním 5 modulov, z ktorých sa vykonáva skúška:

M1 Modul Tímová práca / Teamwork – Osvojenie vedomostí v oblasti tímovej spolupráce. Ovládanie základných pravidiel, pripravenosť na výzvy v pracovnom živote.

M2 Modul Selfmarketing / Self Marketing – Ovládanie základných pravidiel „selfmarketing“ a disponovanie vedomosťami z osobnostnej a komunikačnej oblasti.

M3 Modul Manažment konfliktov / Conflict Management – Úspešné uvládnutie a preukázanie vedomostí z oblasti manažmentu pri konfliktoch a ovládanie základných pravidiel.

M4 Modul Komunikácia / Communication – Rozvoj komunikačných spôsobilostí. Základy komunikácie a neverbálna komunikácia.

M5 Prípadová štúdia – Písomná prípadová štúdia a dialóg so skúšobným komisárom.

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://eco-c.sk/sylaby.php.

Príprava na testovanie prebieha iba formou samoštúdia – formou e-learningu ECo-C©, do ktorého prihlásení učitelia a žiaci stredných škôl, resp. študenti vysokých škôl dostanú prístup. V e-learningu sú pre každý modul M1 – M4 pripravené modulové testy slúžiace na prípravu na testovanie.

Okrem e-learningu určeného na samoštúdium je možné objednať si aj elektronické učebné materiály v slovenskom jazyku pre moduly M1 – M4, ktoré však nie sú hradené z finančných prostriedkov IT Akadémie. Cena všetkých 4 materiálov s rozsahom 60 strán / 1 modul je 30,00 € s DPH. Pri objednaní týchto materiálov budeme v prípade záujmu nápomocní.

Testovanie z modulov M1 – M4 prebieha formou on-line testovania na počítačoch, pričom na testovanie jedného modulu je stanovený časový limit 45 minút. Test je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 24 z 30 bodov. Ukážka demotestu: http://eco-c.sk/demotest.php

Väčšina otázok v teste je ohodnotených 1 bodom, niektoré otázky sú však ohodnotené aj viacerými bodmi. Pre hodnotenie je ale stanovený princíp „všetko alebo nič“, t.z. že kandidát získava daný počet bodov iba v prípade úplného a správneho zodpovedania otázky, v opačnom prípade nezíska žiaden bod.

Modul 5 prebieha formou prípadovej štúdie, na ktorú sa kandidát má možnosť 15 min. pripraviť a následne prebieha 5 minútový dialóg so skúšobným komisárom. Modul je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 12 z 15 bodov.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 400 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa testovania a získať medzinárodne platný certifikát.