1.2. Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ

Odborný garant: Mgr. Lenka Derjaninová

Kontakt: lenka.derjaninova@upjs.sk

Cieľ: Zvýšenie kompetencií učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania.

Termín realizácie: 09/2016 – 10/2020

Realizátor: CVTI SR, UPJŠ, TUKE, UMB, UKF, UNIZA

Cieľová skupina: min. 5010 pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl

Výstupy podaktivity:

 • 4230 absolventov – učiteľov ZŠ a SŠ aktualizačného vzdelávania
 • 780 absolventov – učiteľov SŠ inovačného vzdelávania
 • 15 absolventov – učiteľov ZŠ a SŠ rozširujúceho štúdia informatiky
 • 90 vyškolených riaditeľov ZŠ, SŠ
 • 56 vytvorených modelov otvorených hodín pre učiteľov ZŠ a SŠ
 • 150 učiteľov informatiky SŠ, ktorí absolvujú exkurzie v IT firmách
 • 40 informatiky SŠ, ktorí absolvujú stáže v IT firmách
 • 80 učiteľov ZŠ, SŠ, ktorí sa zúčastnia na národnej resp. medzinárodnej konferencie
 • 100 učiteľov ZŠ, SŠ, korí sa zúčastnia konferencii realizovanej v rámci projektu

Prínos: Hlavným prínosom podaktivity 1.2 je zvýšenie odbornej spôsobilosti učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti inovácie a modernizácie vzdelávacieho procesu s používaním IKT pomôcok vo svojich školách, zvýšenie počítačovej gramotnosti pedagogických zamestnancov a širšie využívanie moderných informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese nielen na hodinách informatiky, ale aj v rámci prírodovedných a technických predmetov. Zvýšenie odbornej spôsobilosti učiteľov je nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie inovácie obsahu v rámci podaktivity 1.1, v ktorej inovácia obsahu koncepčne vychádza z konštruktivizmu, dominantne sú v nej využívané interaktívne vyučovanie metódy, digitálne technológie, aktívne poznávanie a najmä bádateľsky orientovaná výučba. So všetkými týmito aspektmi budú učitelia v rámci vzdelávacích programov oboznámení a bude im poskytnutá aj metodológia ich úspešnej implementácie na školách.

Formálne vzdelávanie

 1. Aktualizačné vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodných vied na ZŠ a SŠ.
 2. Inovačné vzdelávanie pre učiteľov SŠ informatických tried.
 3. Rozširujúce štúdium informatiky pre učiteľov ZŠ a SŠ.

Neformálne vzdelávanie

 1. Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť.
 2. Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ.
 3. Popularizačné prednášky pre učiteľov informatiky SŠ.
 4. Exkurzie a stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ.
 5. Národné a medzinárodné konferencie pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied na ZŠ a SŠ.