IT Science Lab

Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT je strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. V tejto súvislosti bolo v školskom roku 2018/2019 v rámci projektu vybavených špecializovanými laboratóriami odborného výcviku – tzv. IT Science laboratóriami (IT ScienceLab) 60 základných škôl, 24 gymnázií, 6 stredných odborných škôl, 4 Školské výpočtové strediská (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Piešťany a Michalovce) a 5 partnerských vysokých škôl (TUKE, UPJŠ, UNIZA, UKF a UMB) s cieľom inovovať a aktualizovať obsah, rozsah, metódy a formy výučby matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania (simulačných, modelovacích, vhodnej e-learningovej podpory).

IT ScienceLab vybudované na základných a stredných školách sa využívajú priamo vo vyučovacom procese, kde slúžia najmä pre pilotné overenie novo vytvorených inovatívnych metodík zameraných predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Aktívne sú ďalej využívané v rámci krúžkov, workshopov, súťaží, denných IT táborov, letných sústredení a ďalších popularizačných aktivít, prostredníctvom ktorých sú ich účastníkom demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT a pre potreby otvorených hodín.

Školské výpočtové strediská CVTI SR získané didaktické prostriedky a zariadenia využívajú najmä v rámci workshopov, krúžkov, súťaží, IT denných táborov, letných sústredení a iných popularizačných aktivít organizovaných priamo na základných a stredných školách.

Laboratória na univerzitách sú súčasťou inovácií študijných programov a predmetov v štyroch aktuálnych oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy. Súčasne sú využívané na vzdelávanie učiteľov a pri organizovaní denných IT táborov, letných sústredení a ďalších vzdelávacích a popularizačných aktivitách s cieľom demonštrovať aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT.

Všetky školy vybavené IT ScienceLab sú zmluvne zaviazané v súlade s cieľmi projektu poskytnúť priestor laboratória aj ďalším školám v najbližšom okolí, ktoré o to prejavia záujem.

Ukážka využitia IT Science Labu

Zoznam škôl vybavených IT Science Lab

Číslo Zmluvy názov PO / meno, priezvisko, titul FO sídlo (miesto podnikania) PO Kraj
165/ITA-SŠ/2017 Stredná odborná škola Lipová 8, 97251 Handlová Trenčiansky kraj
166/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Šrobárova 1, 04223 Košice-Staré Mesto Košický kraj
167/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Akademika Hronca 1, 04801 Rožňava Košický kraj
168/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Bernolákova 37, 94201 Šurany Nitriansky kraj
169/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Trebišovská 12, 04011 Košice-Západ Košický kraj
170/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Komárňanská 28, 94075 Nové Zámky Nitriansky kraj
171/ITA-SŠ/2017 Piaristické gymnázium – Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6, 94901 Nitra Nitriansky kraj
172/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Martina Hattalu Železničiarov 278, 02801 Trstená Žilinský kraj
173/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves Košický kraj
174/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
174/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
174/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
174/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj