Vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov

Aj v novom školskom roku otvárame vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov (viac informácií o školskom digitálnom koordinátorovi nájdete na webe https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/).

Inovačné vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ začne v druhej polovici septembra,Vzhľadom na veľký záujem o vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov otvoríme ďalší beh vzdelávania od februára 2022. Prihlasovanie na tento beh je otvorené. Výstupom zo vzdelávania sú Akčné plány digitálnej transformácie. Viac informácií o možnosti prihlásenia sa nájdete na stránke projektu.

Vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov v školskom roku 2020/2021

Dňa 31.3.2021 sa ukončilo vzdelávanie, do ktorého sa prihlásilo 664 riaditeľov a digitálnych koordinátorov z 353 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do konca školského roku si školy s podporou IT Akadémie vytvoria Program digitálnej transformácie školy – víziu a akčný plán do roku 2024.

RNDr. Alena Gerbová,
Základná škola Široké

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto skvelého projektu, ktorý mi dal (a ešte stále dáva) veľké množstvo inšpirácií a motivuje ma, aby som svoju prácu robila stále lepšie. Digitálnu transformáciu, vďaka Vám, chápem teraz oveľa komplexnejšie a vidím jej obrovský význam pre lepšie napredovanie nášho školstva. Pozícia digitálneho koordinátora je podľa mňa veľmi potrebná a Vy ste nás na ňu veľmi dobre pripravili. Vaša pomoc a podpora vo forme rôznych zaujímavých webinárov a konzultácií je neoceniteľná. Množstvo portálov a aplikácií, ktoré som vďaka projektu poznala a mohla si ich vyskúšať mi určite pomôže skvalitniť vyučovanie na našej škole, pretože som odhodlaná podeliť sa so svojimi poznatkami so všetkými svojimi kolegami. Náš akčný plán zatiaľ nie je celkom dokončený, ale už teraz je pre nás užitočný. Naozaj je veľmi potrebné stanoviť si ciele a ich termíny dokončenia. Problémom už môže byť len neochota niektorých kolegov robiť čosi naviac. Ale tak, ako ste nám poradili, budeme spolupracovať najprv so skupinou nadšencov pre zmeny a verím, že potom sa k nám pridajú ďalší.

Reakcie účastníkov vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov (2021)

Vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu vychádza z návrhu Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a Akčného plánu na roky 2021-2024 (výstup z národného projektu).

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorých do tejto pozície určili školy, absolvovali počas 5 mesiacoch v šiestich skupinách inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín. Cieľom vzdelávania je pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie – digitálnu školu. Obsah vzdelávania je rozdelený do štyroch modulov:

  • Znaky digitálnej školy,
  • Digitálna škola ako komunita aktérov,
  • Digitálna škola ako aktívne digitálne prostredie,
  • Podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania.

Hlavným výstupom zo vzdelávania budú Programy digitálnej transformácie vzdelávania na zúčastnených školách do roku 2024. Výstupom je aj „profesijný štandard“ digitálneho koordinátora – kompetencie a úlohy v procese digitálnej transformácie.

Digitálna škola je charakterizovaná 26 znakmi, ktoré sú kategorizované do štyroch úrovní – Ešte sme nezačali, Máme prvé skúsenosti, Nadobúdame istotu, Sme inšpirácia pre iných. Škola môže byť digitálnou na rôznych úrovniach, preto boli pre popis digitálnej školy zvolené rubriky. Okrem zaradenia do úrovne, rubriky načrtávajú aj možný spôsob rastu, oceňujú silné stránky školy a poukazujú na oblasti, kde je nutné sa posunúť.

Pre tvorbu vízie a akčného plánu digitálnej transformácie vzdelávania je nevyhnutná sebareflexia škôl pri využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní. Štandardom v rámci EÚ v tomto smere je online nástroj SELFIE: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital . Tento nástroj je implementovaný na všetkých školách, ktoré sa aktívne zúčastnili vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov.

Po ukončení vzdelávania pokračujú podporné aktivity pre všetky zúčastnené školy cez Klub digitálnych koordinátorov – spoločný tím pre všetkých účastníkov vzdelávania, ktorí chcú využiť podporu IT Akadémie pri digitálnej transformácii vzdelávania na svojej škole. Táto podpora sa realizuje formou webinárov a konzultácií a z hľadiska obsahu je rozdelená do siedmich kanálov, ktoré reprezentujú oblasti a štruktúru znakov digitálnej školy:

A: Tvorba akčného plánu

B: Profesijne zapojenie a líderské kompetencie

C: Digitálne zdroje a výučba

D: Hodnotenie a podpora žiakov

E: Rozvíjanie žiackych digitálnych kompetencií

F: Virtuálne a fyzické prostredie školy

G: Rola digitálneho koordinátora