Sieťové fórum

Na Žilinskej univerzite v Žiline sa konalo sa pilotné SIEŤOVÉ FÓRUM. Podujatie rieši aj otázky rozširovania digitálnych kompetencií.

SIEŤOVÉ FÓRUM má identifikovať aktuálne možnosti spolupráce v oblasti získavania a rozširovania digitálnych kompetencií. Úvodné podujatie sa konalo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Hovorilo sa o možnostiach spolupráce so strednými školami.

Potrebné je predovšetkým zintenzívniť spoluprácu. V tomto smere je tu ponuka zdieľať počítačové a sieťové laboratóriá KIS FRI UNIZA alebo možnosť obojstrannej praxe žiakov. Vývoj softvérových riešení pre školy sa môže stať výstupom bakalárskych, diplomových, ale aj semestrálnych prác. Pokračovať budú aj ďalšie odborné workshopy realizované prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Najväčší záujem je o workshop: „Ako začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu.“

Sieťové fórum, ktoré sa konalo 30. januára 2020 na Žilinskej univerzite v Žiline predstavovalo takzvaný kick off meeting podujatia SIEŤOVÉ FÓRUM. Komunita je otvorená aj pre ďalších pedagógov, ktorí nemali možnosť sa zúčastniť prvého, úvodného stretnutia. Termíny ďalších budú zverejnené aj na webovej stránke https://itakademia.sk/sietove-forum-2/

Podujatie má riešiť otázky súvisiace so v súčasnosti sa meniacou demografiou trhu práce. Tá predpokladá čoraz viac digitálnych zručností a menej fyzickej práce. Dostatočné digitálne kompetencie obyvateľstva sú tak významným faktorom ovplyvňujúcim uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Na žilinskom sieťovom fóre sa diskutujúci venovali témam, ako zvýšiť u študentov motiváciu pre počítačové siete, bezpečnosť v digitálnom svete, zdieľanie best-practise od učiteľov na stredných školách, nástroje na podporu komunikácie v triede, možnosti rozširujúceho odborného vzdelávania pre učiteľov, podpora vzdelávania so zameraním sa na Cisco Netacad či webovému portálu, ktorý by bol určený pre všetkých učiteľov stredných škôl. Podobne plánuje sieťové fórum zapojiť aj ďalších diskutujúcich odborníkov na podujatiach tohto formátu.