1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied

Pre súčasnú spoločnosť je dôležité, aby v nej bol dostatok špecialistov, ktorí sa vyznajú v svojej profesii a majú k nej dobrý vzťah. Je potrebné ich vychovávať od mladosti. Štúdium prírodných vied je behom na dlhú trať, vybudovať solídne pochopenie prírodovedných disciplín, súčasnej matematiky, informatiky a technických vied trvá veľa rokov. Aby si dieťa zachovalo nadšenie pre prírodné vedy, matematiku, informatiku a technické vedy potrebuje byť akceptované svojim okolím. Ďalším problémom je menší záujem dievčat o štúdium a prácu v oblastiach vyžadujúcich matematické, informatické, technické a v neposlednom rade i prírodovedné vzdelanie. Práve prostredníctvom primárne už zabehnutých aktivít chceme tieto problémy riešiť. V oblasti motivácie dievčat pre štúdium perspektívnych odborov akými bezpochyby sú prírodné vedy, matematika a informatika chceme nadviazať na úspešný projekt „Aj Ty v IT“ a úzko spolupracovať s členmi projektu „Aj Ty v IT“. Na realizácii popularizačných aktivít sa v jednotlivých regiónoch budú podieľať okrem odborníkov z univerzít aj odborníci z IT firiem v pozícii Expert IT 1 a svojimi poznatkami budú prispievať k napĺňaniu cieľov aktivity. Okrem aktivít ktoré už fungujú nejaký čas, chceme priniesť aj nové formáty akými sú Veda v meste, IT čajovňa a Konferencia IT v praxi. Nevylučujeme ani vznik ďalších aktivít rôznych formátov ak si to aktuálna situácia bude vyžadovať. Zo skúseností vieme, že mnohí z účastníkov popularizačných aktivít a aktivít pre talentovanú mládež v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky, študujú po skončení strednej školy prírodné vedy, matematiku, respektíve informatiku na vysokých školách, kde patria medzi najlepších študentov v ročníku. Neskôr sa z nich stávajú špičkoví vedci a odborníci napríklad vo finančnej matematike, poisťovníctve, aplikovanej matematike, aplikovanej informatike, IT špecialisti, vývojári v rôznych firmách či v rôznych technických odboroch.

Odborný garant:
Kontaktpopularizacia@itakademia.sk
Realizátor: CVTI SR, UPJŠ, UMB, UKF, UNIZA, TUKE

Cieľové skupiny
min. 24000 žiakov základných škôl
min. 9000 žiakov stredných škôl

Výstupy
– 40 podujatí Vedy v meste, každoročne v minimálne 8 mestách,
– 40 cyklov prednášok IT čajovne so zameraním na prepojenie IT s prírodnými vedami a jeho využitím v každodennom živote,
– 72 krúžkov so zameraním na IT, robotiku, programovanie a 3D modelovanie,
– 44 Denných IT táborov,
– 8 Letných pobytových táborov a sústredení talentovanej mládeže so zameraním na programovanie, robotiku a elektroniku,
– 38 súťaží na podporu rozvoja talentu a záujmu o prírodné vedy, matematiku, informatiku a robotiku,
– 24 korešpondenčných seminárov,
– 2 konferencie v IT v praxi.
– 128 workshopov zameraných na aktuálne trendy v IT s ich prezentáciou.

Prínos
Hlavným prínosom podaktivity 1.3. je propagácia a šírenie prírodných vied, technických vied, matematiky a informatiky a ich implementácia do reálneho života. Prostredníctvom pripravovaných aktivít vytvoríme ponuku v rámci ktorej využijeme množstvo spôsobov propagácie a popularizácie medzi ktoré radíme prednášky, semináre, interaktívne workshopy a rôzne zážitkové metódy. Frekventanti aktivity sa oboznámia s najmodernejšími prvkami digitálnej techniky a bude rozvíjaný ich záujem o štúdium informatiky, matematiky, prírodných a technických vied. Okrem odborného prínosu podaktivita sekundárne rozvíja medzi jej účastníkmi aj soft skills a prispieva k ich osobnostnému rastu počas dospievania.