PARTNERSKÉ ŠKOLY

1.5. Vytvorenie partnerstiev a sietí základných, stredných škôl a vysokých škôl a IT  firiem

Ak má Vaša škola záujem zapojiť sa do aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie aj naďalej môže vyplniť dotazník a prejaviť tak záujem stať sa IT Akadémia partner. Tieto školy však už nebudú mať možnosť získať IT Science laboratórium.

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V RÁMCI LOKÁLNEJ SIETE ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL S IT FIRMAMI

Memorandum o spolupráci je založené na iniciatívnom a neziskovom partnerstve, na princípoch vzájomnej výhodnosti pre jeho Signatárov, celospoločenskej užitočnosti a dodržiavaní etických zásad. Spolupráca bude vedená v rámci slušnosti a vzájomnej dôvery.

Vzorový text  MEMORANDA  O SPOLUPRÁCI

Ako sa stať IT Akadémia partner