Na každej partnerskej univerzite, popr. vo vybraných IT firmách sa budú, po celú dobu trvania projektu realizovať popularizačné prednášky, ktorých sa budú môcť zúčastniť učitelia všetkých partnerských škôl. Popularizačné prednášky budú zabezpečovať Experti IT 1 z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Na partnerských univerzitách a partnerských základných a stredných školách sa v priebehu projektu budú realizovať poldňové a celodňové workshopy zamerané na prezentovanie pripravených inovatívnych metodík, nových informatických a motivačných predmetov. Učiteľom budú tvorcami (Expert pre inovácie 1.A-F Expert 1A, Expert 1B, Expert 1C.) prezentované metodiky a novovytvorené informatické a motivačné predmety aj s metodickými usmerneniami k realizácii ich výučby. Realizácia týchto workshopov bude okrem výjazdov na partnerské školy aj formou realizácie metodických dní a klubov učiteľov v jednotlivých prírodovedných predmetoch, matematike a informatike na partnerských univerzitách.

Všetky partnerské univerzity ako i školské výpočtové strediska sú poskytovateľmi inovačného vzdelávania (https://itakademia.sk/zoznam-inovacneho-vzdelavania/) a preto pre školy sú partnerom, ktorý im môže zabezpečovať vzdelávanie pre aktualizačné vzdelávanie na škole v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch č. 138/2019. Preto workshopy realizované na univerzitách, školských výpočtových strediskách a partnerských školách majú charakter vzdelávaní, ktoré si učiteľ môže dať v škole akceptovať do hodín aktualizačného vzdelávania, ktoré má priebežne absolvovať. Z každého workshopu učiteľ dostane potvrdenie o jeho absolvovaní, v ktorom bude mať všetky potrebné údaje pre akceptovanie workshopu ako súčasť aktualizačného vzdelávania.

Workshopy sa realizujú prevažne na univerzitách a školských výpočtových strediskách. V prípade záujmu zrealizovať workshop mimo univerzity v rámci kapacitných možností vieme zrealizovať v prípade dohody a dostatočného záujmu aj workshop priamo na škole. V prípade záujmu o takýto workshop nás kontaktujte mailom na vzdelavanie@itakademia.sk s popisom obsahu workshopu ako i predpokladaného počtu učiteľov, ktorí sa workshopu zúčastnia.

Workshopy majú spravidla 4 vyučovacie hodiny (poldňový workshop), respektíve 8 vyučovacích hodín (celodenný workshop). Niektoré ponúkané témy pozostávajú z viacerých stretnutí (workshopov) a je na učiteľovi, ktorých z nich sa zúčastní. Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania sa vydáva za každý workshop zvlášť.

Obsah workshopov

Obsah workshopov pre prírodné a technické vedy, matematiku a informatika vo výučbe

Obsah workshopov pre nové informatické predmety

Obsah workshopov pre Informatiku v prírodných vedách a matematike a Internet vecí

Postupnosť pri prihlásení:

  1. Prihláste sa do portálu https://registracia.itakademia.sk
  2. Vyberte si ktorú ponuku workshopov si chcete prezrieť.

Prístup k workshopom je aj nasledovný: V časti Aktivity/Prihlásiť sa na aktivitu si nájdite aktivitu Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ na konkrétnej univerzite a dajte prihlásiť sa.

  1. Vyberte si konkrétny workshop a dajte Prihlásiť sa
  2. Vyplňte požadované údaje a súhlasy a potvrdiť prihlásenie

Ak si chcete len pozrieť ponuku vypísaných vzdelávaní použite linky nižšie. Pozor kliknutím na Prihlásiť sa Vás nasmeruje na stránku https://registrácia.itakademia.sk a musíte použiť postup popísaný vyššie. Toto sú len verejné linky na pozretie vypísaných workshopov bez nutnosti prihlasovať sa do portálu.

Aktuálna ponuka workshopov