Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pokračuje. Projekt IT Akadémia je predĺžený

Vážení riaditelia a učitelia základných a stredných škôl,

s príchodom nového školského roka 2021/2022 Vás chceme informovať o pokračovaní aktivít v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Projekt sa predlžuje do 31.08.2022.

V budúcom školskom roku sa naše aktivity sústredia najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania na základných a stredných školách. Budeme realizovať:

 1. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov na ZŠ a SŠ:
 • Podpora digitálnej transformácie škôl(aj vo väzbe na nové národné projekty edIT 1 a edIT 2):
  • inovačné vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu(do vzdelávania spolu so školskými digitálnymi koordinátormi pozývame aj riaditeľov škôl) – vzdelávanie začne v druhej polovici septembra, Vzhľadom na veľký záujem o vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov otvoríme ďalší beh vzdelávania od februára 2022. Prihlasovanie na tento beh je otvorené.
   • výstupom zo vzdelávania budú Akčné plány digitálnej transformácie
   • tvorba Akčných plánov a ich realizácia bude v rámci IT Akadémie podporovaná dohodou o pracovnej činnosti pre školského digitálneho koordinátora v rozsahu cca 20 hod. mesačne (s absolventami vzdelávania už od 1.9.2021, s novo zapojenými do vzdelávania v septembri od 15.10.2021),
  • workshopy/webináre/konzultácie v rámci Klubu digitálnych koordinátorov (väzba na absolvované inovačné vzdelávanie),
  • inovačné vzdelávanie učiteľov, workshopy/webináre/konzultácie k rozvíjaniu bádateľských schopností a informatického myslenia vo väzbe na 1125 vytvorených inovatívnych metodík, k výučbe 10 nových predmetov v „informatických triedach“, k realizácii hybridného vyučovania.

Vzdelávanie bude otvorené pre všetky školy na Slovensku – pre školy, ktoré sú IT Akadémia partner; pre školy, ktoré sa zapoja do projektov edIT 1 a edIT 2; pre všetky školy, ktoré chcú realizovať digitálnu transformáciu vzdelávania.

 • Rozvíjanie digitálnych kompetencií učiteľov – väzba na DigCompEdu, na moduly ECDL/ICDL (aj získanie certifikátu) a na cielené využívanie „predmetových“ digitálnych nástrojov – koordinujú digitálni koordinátori na školách v rámci Akčného plánu digitálnej transformácie školy s podporou projektu (učebné materiály k modulom ECDL a certifikácia, workshopy/webináre/ konzultácie k využívaniu digitálnych nástrojov v predmetoch).
 • Rozširujúce štúdium informatiky – pokračovanie v druhom ročníku pre 15 frekventantov.
 • Konferencie pre učiteľov ZŠ a SŠ so zameraním na digitálnu transformáciu vzdelávania – 2 konferencie.
 1. Rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov – konkrétne aktivity a činnosti vo všetkých predmetoch vo väzbe na DigComp 2.1, na moduly ECDL/ICDL (pokračovanie vo vzdelávaní prostredníctvom už vytvorených materiálov k jednotlivým modulom) – realizujú učitelia na škole v rámci Akčného plánu digitálnej transformácie školy s podporu projektu (získanie certifikátu ECDL/ICDL na CVTI SR/ŠVS).

Pre zapojenie sa do ponúkaných aktivít je potrebné:

                   A.Školy – IT Akadémia partner

  1. je potrebné prihlásiť sa na ponúkané aktivity štandardným spôsobom cez stránku: https://registracia.itakademia.sk/admin/actual-activity

Na vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov sa môžu znovu prihlásiť aj tí učitelia, ktorí nedokončili vzdelávanie v minulom školskom roku.

 1. Školy, ktoré sa zapoja do národných projektov edIT 1 a edIT 2
  1. a sú zároveň IT Akadémia partner – postupujú podľa bodu A.
  2. a nie sú IT Akadémia partner – je potrebné vyplniť dotazník pre zapojenie sa aj do NP IT Akadémia (výber aktivít, o ktoré majú záujem) na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/.
 2. Školy, ktoré doteraz nie sú zapojené do národných projektov IT Akadémia, edIT 1 a edIT 2
  1. pre zapojenie sa do vyššie uvedených aktivít je potrebné vyplniť dotazník na stránke https://dotazniky.itakademia.sk a stať sa IT Akadémia partner.
  2. pre zapojenie sa do projektov edIT 1 a edIT 2 je potrebné sledovať stránku  MŠVVaŠ https://www.minedu.sk/np-edit/.

Prihlasovanie sa na aktivity IT Akadémie budeme priebežne otvárať od 16.08.2021.

K ponúkaným aktivitám v budúcom školskom roku sa dňa 25.08.2021 o 11.00 uskutočnil informačný webinár. Jeho záznam nájdete na tomto linku:  Webinar_25_8_2021_PokracovanieProjektu.mp4

Projektový tím IT Akadémie