Bodové hodnotenie škôl

Výber škôl pre najvyššiu úroveň spolupráce spolu s vybavením IT Science laboratóriom sa uskutoční podľa vopred stanovených kritérií. Tieto kritéria sú uvedené aj v úvode dotazníka. Jednotlivé kritéria výberu budú bodovo ohodnotené, viď nasledovné tabuľky. V prípade územného princípu sú zohľadnené kraje s vyššou mierou nezamestnanosti (nad 10%), t.j.: Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Otázky zohľadňujúce kritéria sú v dotazníku vyznačené farebným orámovaním. Každá takáto otázka bude vyhodnocovaná percentuálne a počítaná na základe bodového hodnotenia daného kritéria, do ktorého patrí. Maximálny počet bodov, ktorý môžu dostať základné školy je 62, v prípade stredných škôl je to 100 bodov.

Kritéria výberu pre strednú školu Bodové hodnotenie
doterajšie aktivity školy pri orientácii vzdelávania na informatiku a IKT – bádateľský prístup k vyučovaniu, spolupráca s IT firmami, rozvojové zámery smerom k IKT, skúsenosti s realizáciou dopytovo-orientovaných projektov a účasťou v národných projektoch zameraných na využívanie IT vo vyučovaní, realizácia mimoškolských aktivít so zameraním na IKT 0 – 15
personálna infraštruktúra – inovatívni učitelia informatiky, prírodovedných a technických predmetov, počet učiteľov s 1. a 2. atestáciou, počet učiteľov – absolventov kontinuálneho vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovaní 0 – 15
technologická infraštruktúra – vybavenosť s podporou so štrukturálnych fondov a ďalších grantových schém 0 – 15
zapojenosť do vzdelávania „Sieťová akadémia“ 0 – 8
spolupráca s vysokými školami 0 – 8
záväzok rozšíriť v rámci ŠkVP výučbu prírodovedných predmetov spolu s delenými hodinami na laboratórne cvičenia 0 – 8
záväzok implementovať do ŠkVP nové predmety Informatika v prírodných vedách alebo Internet vecí 0 – 15
záväzok zriadiť informatické triedy podľa stanoveného modelu 0 – 15
územný princíp (možnosť zohľadnenia miery nezamestnanosti v danom kraji) 0 – 1