Benefity pre základné a stredné školy

 • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
 • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
 • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…
 • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…
 • Vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev medzi ZŠ, SŠ, VŠ a IT firmami

Benefity pre žiakov

 • Zmena postojov – „Chcem študovať IT“
 • Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
 • Osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
 • Rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských spôsobilostí

Benefity pre učiteľov

 • Rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT
 • Získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
 • Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných zručností
 • Spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast