Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECo-C®

European Communication Certificate (ďalej ECo-C®) vznikol na základe Lisabonskej stratégie ku:

  • podpore pre schopnosť zamestnania, flexibilitu, kreativitu, konkurencieschopnosť,
  • posilneniu prínosu celoživotného vzdelávania ku rozvoju osobnosti, sociálnej súdržnosti, rovnoprávnosti pohlaví a ku spojeniu ľudí
  • s rozličnými potrebami,
  • rastu zaistenia kvality vo vzdelávaní dospelých.

ECo-C® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Na získanie ECo-C® certifikátu je potrebné úspešne absolvovať skúšky zo 4 modulov systému ECo-C®:

  • Modul 1: Tímová práca / Teamwork,
  • Modul 2: Selfmarketing / Self Marketing,
  • Modul 3: Manažment konfliktov / Conflict Management,
  • Modul 4: Komunikácia / Communication),
  • Modul 5: písomná prípadová štúdia a dialóg so skúšobným komisárom.

Testovanie zo štyroch modulov prebieha formou on-line testovania na počítačoch, na záver prebehne dialóg so skúšobným komisárom k prípadovej štúdii (modul 5). Pomocou prvých 4 modulov získajú absolventi a absolventky náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 200 žiakov stredných škôl a 100 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa testovania a získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 400 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa testovania a získať medzinárodne platný certifikát.

Vzdelávanie formou samoštúdia (pomocou e-learningu, ktorý budú mať k dispozícii všetci zapojení záujemcovia o získanie ECo-C® certifikátu) bude orientované predovšetkým na rozvíjanie schopností spolupracovať v tíme, vzájomne komunikovať, plánovať pracovný postup, prezentovať výsledky svojej práce, riešenie konfliktov, konštruktívnu diskusiu, sebakontrolu, sebareflexiu, aktívne počúvanie, techniku kladenia otázok, argumentáciu, vrátane reči tela a jej význam. Po skončení vzdelávacích aktivít môžu absolvovať testovanie na základe medzinárodného štandardu (testy z 5 modulov štandardu ECo-C®). Testovanie ECo-C® je určené pre účastníkov, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí inak povedané majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálno-psychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C® certifikátom.

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://eco-c.sk/sylaby.php. Dôležitou informáciou je obmedzená kapacita. Certifikát môže získať len štyristo vysokoškolákov, výnimkou sú tí z Bratislavského kraja. V prípade záujmu o získanie certifikátu je nutné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára na stránke: https://dotazniky.itakademia.sk/.  Testovanie bude zabezpečovať autorizované vzdelávacie stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl, bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite.