ECDL  – European Computer Driving Licence

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikátov, ktorý umožňuje jednotne overovať znalosti a zručnosti potrebné na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Zároveň testuje počítačové zručnosti, ktoré sú dôležité pre život.

IT Asociácia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov podpísali  memorandum, v ktorom odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.

Viac informácií o systéme ECDL je možné nájsť na: https://www.ecdl.sk/

Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame v rámci projektu pre žiakov a učiteľov stredných škôl všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a Standard (rozšírenie základu), ktorých sylaby nájdete na https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby :

 • M2 Základy práce s počítačom (Computer Essentials),
 • M3 Spracovanie textu (Word Processing),
 • M4 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets),
 • M7 Základy práce online (Online Essentials),
 • M5 Používanie databáz (Using Databases),
 • M6 Prezentácia (Presentation),
 • M12 Bezpečnosť pri práci s IKT (IT Security),
 • M9 Práca s obrázkami a grafikou (Image Editing).

Medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate), ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach, je dvojjazyčný – v slovenskom a v anglickom jazyku – a má neobmedzenú platnosť, je možné v rámci projektu získať bezplatne takto:

 1. Žiaci/Učitelia sa prihlásia na aktivitu Získanie medzinárodného certifikátu ECDL.
 2. Zvolia si 4 moduly z ponuky 8 modulov podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu formou e-learningu, pričom k dispozícii majú vytvorené študijné materiály, autotesty, cvičné testy. Žiaci majú okrem toho možnosť absolvovať konzultačné stretnutia (25 hodín konzultácií s konzultantom).
 3. Zúčastnia sa testovania, ktoré na ich škole uskutoční jedno zo Školských výpočtových stredísk (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Piešťany). Každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických).
 4. Ak všetky 4 testy urobia úspešne, t. j. každý test nad 75% všetkých bodov, získavajú certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne. Kapacita plánovaných výjazdov na opravné testovania na školy je obmedzená a nie je vylúčené, že žiaci budú musieť opravné testy absolvovať na najbližšom školskom výpočtovom stredisku v doprovode konzultanta.

V rámci podpory projektu bude sa môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť prípravy a testovania a následne môžu získať medzinárodne platný certifikát.