ECDL - European Computer Driving Licence

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikátov, ktorý umožňuje jednotne overovať znalosti a zručnosti potrebné na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Zároveň testuje počítačové zručnosti, ktoré sú dôležité pre život.

IT Asociácia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov podpísali  memorandum, v ktorom odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.

Viac informácií o systéme ECDL je možné nájsť na: https://www.ecdl.sk/

Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame v rámci projektu pre žiakov a učiteľov stredných škôl všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a Standard (rozšírenie základu), ktorých sylaby nájdete na https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby :

 

Medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate), ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach, je dvojjazyčný – v slovenskom a v anglickom jazyku – a má neobmedzenú platnosť, je možné v rámci projektu získať bezplatne takto:

  1. Žiaci/Učitelia sa prihlásia na aktivitu Získanie medzinárodného certifikátu ECDL.
  2. Zvolia si 4 moduly z ponuky 8 modulov podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu formou e-learningu, pričom k dispozícii majú vytvorené študijné materiály, autotesty, cvičné testy. Žiaci majú okrem toho možnosť absolvovať konzultačné stretnutia (25 hodín konzultácií s konzultantom). Pre učiteľov sa konzultácie nekonajú. Učitelia sa pripravujú na testy samostatne pomocou študijných materiálov zverejnených na vzdelávacom portáli.
  3. Zúčastnia sa testovania, ktoré na ich škole uskutoční jedno zo Školských výpočtových stredísk (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Piešťany). Každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických).
  4. Ak všetky 4 testy urobia úspešne, t. j. každý test nad 75% všetkých bodov, získavajú certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne. Kapacita plánovaných výjazdov na opravné testovania na školy je obmedzená a nie je vylúčené, že žiaci budú musieť opravné testy absolvovať na najbližšom školskom výpočtovom stredisku v doprovode konzultanta.

V rámci podpory projektu bude sa môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť prípravy a testovania a následne môžu získať medzinárodne platný certifikát.