Získaj bezplatne medzinárodný certifikát  ECDL

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL)

European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

Viac informácií o obsahu modulov nájdeš na: http://www.ecdl.sk/moduly-sylaby
POZOR!!! K dispozícii máme iba 2 000 voľných miest pre VŠ študentov na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.
Ak ťa naša ponuka zaujala, neváhaj a ešte dnes vyplň nasledujúci dotazník, ktorý nájdeš na: https://dotazniky.itakademia.sk/

Systém ECDL ponúka flexibilný, modulárny program, ktorý je softvérovo a hardvérovo nezávislý a ktorého úlohou je:

 • pripraviť čo najširšie vrstvy ľudí na prechod do informačnej spoločnosti,
 • zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami,
 • poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní ľuďom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne rešpektovaným štandardom a doložiť medzinárodne rešpektovaným dokladom,
 • vytvoriť model pre výučbu a tréning počítačových zručností,
 • podporiť zvýšenie mobility pracovnej sily.

Systém ECDL bol na slovenský trh uvedený v roku 2004. V roku  2014 prešiel rozsiahlou aktualizáciou a pod dočasným označením „nové“ ECDL ponúka vyššiu flexibilitu, aktualizovaný obsah niektorých modulov, overovanie (certifikáciu) rozšírenú aj na ďalšie oblasti IT a tiež je možné zvoliť si kombinácie modulov podľa požiadaviek zamestnávateľa, študijných odborov alebo individuálneho plánu celoživotného vzdelávania.

Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame pre cieľovú skupinu všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a skupiny modulov Standard (rozšírenie základu), ktoré sú k dispozícii na Slovensku:

 • M2 Základy práce s počítačom / Computer Essentials,
 • M3 Spracovanie textu / Word Processing,
 • M4 Tabuľkový kalkulátor / Spreadsheets,
 • M7 Základy práce online / Online Essentials,
 • M5 Používanie databáz / Using Databases,
 • M6 Prezentácia / Presentation,
 • M12 Bezpečnosť pri práci s IKT / IT Security,
 • M9 Práca s obrázkami a grafikou / Image Editing.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 2000 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

Jednotliví záujemcovia z cieľových skupín si z ponuky 8 modulov zvolia 4 moduly podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu dištančne formou e-learningu pomocou vytvorených študijných materiálov a samotné testovanie v niektorej z akreditovaných miestností. V rámci prípravy môžu žiaci SŠ a študenti VŠ využiť konzultácie k vybraným témam. Úspešní absolventi získajú Certifikát ECDL Profile s medzinárodnou platnosťou.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov. Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač v danej tematickej oblasti (module) preukázať vymedzujú tzv. sylaby modulu.