2.2. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – VŠ

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19: Sprístupňujeme študijné materiály pre 8 modulov ECDL.
Prezenčná forma konzultácie k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie ECDL študentov vysokých škôl môže prebiehať za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení na základe ich osobného záujmu, pričom uprednostnení budú študenti v končiacom ročníku. Testovanie študentov vysokých škôl ECo-C môže prebiehať on-line individuálne formou videokonferencie (Skype, MS Teams,…). Testovanie študentov bude na základe ich osobného záujmu, pričom uprednostnení budú študenti v končiacom ročníku.

Cieľ: Zlepšenie zručností a zvýšenie gramotností študentov vysokých škôl (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa medzinárodného štandardu ECDL a ECo-C®

Termín realizácie aktivity: 11/2016 – 09/2020

Odborný garant

RNDr. Slavka Blichová,

kontakt: slavka.blichova@upjs.sk, ecdlvs@itakademia.sk (ECDL), ecoc@itakademia.sk (ECo-C®)

Cieľ: Zlepšenie zručností a zvýšenie gramotností študentov vysokých škôl (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa medzinárodného štandardu ECDL a ECo-C©

Termín realizácie aktivity: 11/2016 – 09/2020

Cieľová skupina na získanie certifikátov ECDL a ECo-C®:

2400 študentov vysokých škôl (ECDL – 2000, ECo-C©  – 400)

Výstupy:

  • *8 študijných materiálov pre moduly ECDL,
  • *8 elektronických kurzov pre moduly ECDL,
  • 2000 certifikovaných absolventov programu ECDL,
  • 400 certifikovaných absolventov programu ECo-C© .

* Pozn. Uvedené výstupy sú totožné s výstupmi v podaktivite 1.4.

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL)    

European Communication Certificate (ďalej ECo-C© )