ECo-C© – European Communication Certificate

ECo-C© (http://eco-c.sk) je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Je určený pre všetkých, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí, inak povedané majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálno-psychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C© certifikátom.

Medzinárodný certifikát ECo-C©  – European communication certificate© dopĺňa digitálne zručnosti učiteľov a žiakov o softskills, pričom rozvíjanie štandardov osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií je tiež jednou z požiadaviek praxe. Certifikát je možné získať úspešným absolvovaním 5 modulov, z ktorých sa vykonáva skúška:

M1 Modul Tímová práca / Teamwork – Osvojenie vedomostí v oblasti tímovej spolupráce. Ovládanie základných pravidiel, pripravenosť na výzvy v pracovnom živote.

M2 Modul Selfmarketing / Self Marketing – Ovládanie základných pravidiel „selfmarketing“ a disponovanie vedomosťami z osobnostnej a komunikačnej oblasti.

M3 Modul Manažment konfliktov / Conflict Management – Úspešné uvládnutie a preukázanie vedomostí z oblasti manažmentu pri konfliktoch a ovládanie základných pravidiel.

M4 Modul Komunikácia / Communication – Rozvoj komunikačných spôsobilostí. Základy komunikácie a neverbálna komunikácia.

M5 Prípadová štúdia – Písomná prípadová štúdia a dialóg so skúšobným komisárom.

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://eco-c.sk/sylaby.php.

Príprava na testovanie prebieha iba formou samoštúdia – formou e-learningu ECo-C©, do ktorého prihlásení učitelia a žiaci stredných škôl, resp. študenti vysokých škôl dostanú prístup. V e-learningu sú pre každý modul M1 – M4 pripravené modulové testy slúžiace na prípravu na testovanie.

Okrem e-learningu určeného na samoštúdium je možné objednať si aj elektronické učebné materiály v slovenskom jazyku pre moduly M1 – M4, ktoré však nie sú hradené z finančných prostriedkov IT Akadémie. Cena všetkých 4 materiálov s rozsahom 60 strán / 1 modul je 30,00 € s DPH. Pri objednaní týchto materiálov budeme v prípade záujmu nápomocní.

Testovanie z modulov M1 – M4 prebieha formou on-line testovania na počítačoch, pričom na testovanie jedného modulu je stanovený časový limit 45 minút. Test je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 24 z 30 bodov. Ukážka demotestu: http://eco-c.sk/demotest.php

Väčšina otázok v teste je ohodnotených 1 bodom, niektoré otázky sú však ohodnotené aj viacerými bodmi. Pre hodnotenie je ale stanovený princíp „všetko alebo nič“, t.z. že kandidát získava daný počet bodov iba v prípade úplného a správneho zodpovedania otázky, v opačnom prípade nezíska žiaden bod.

Modul 5 prebieha formou prípadovej štúdie, na ktorú sa kandidát má možnosť 15 min. pripraviť a následne prebieha 5 minútový dialóg so skúšobným komisárom. Modul je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 12 z 15 bodov.

Prístup do e-learningu, testovanie a certifikát za úspešné absolvovanie všetkých piatich modulov sú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bezplatné.

V prípade neúspešného absolvovania niektorého z modulov, je možné tento modul absolvovať opakovane. Jeden opravný test má každý účastník zadarmo. V prípade, že účastník mal 2 a viac testov neúspešných, ale úspešne zvládne prvý opravný test, individuálne vyhodnotíme možnosť robiť ďalšie opravné testy zadarmo. Opravné testy nad rámec tohto vyhodnotenia sú spoplatnené, pričom cena jedného testu je 25,00 € s DPH.

Testovanie bude zabezpečovať autorizované vzdelávacie stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 200 žiakov stredných škôl a 100 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa testovania a získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 400 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa testovania a získať medzinárodne platný certifikát.