Získaj bezplatne medzinárodný certifikát

ECDL

  1. Študent vyplní dotazník „Študenti VŠ: Prihláška k získaniu certifikátu ECDL (predbežný záujem)“ na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/
  2. Po obdržaní prihlasovacích údajov do Registračného portálu https://registracia.itakademia.sk/ sa prihlási na aktivitu „Získanie medzinárodného certifikátu ECDL (UPJŠ, UNIZA, UKF, UMB)“. V záväznej prihláške si zvolí 4 moduly z ponuky 8 modulov podľa svojho uváženia a zamerania, resp. odporúčania príslušnej vysokej školy.
  3. Po splnení podmienok, ktoré zasiela príslušná vysoká škola (UPJŠ, UNIZA, UKF, UMB) dostáva prístup do Vzdelávacieho portálu https://vzdelavanie.itakademia.sk/, v ktorom absolvuje prípravu formou e-learningu, pričom k dispozícii má vytvorené študijné materiály, autotesty, cvičné testy. Študenti majú možnosť absolvovať konzultácie v zmysle pokynov príslušnej vysokej školy.
  4. V Registračnom portáli sa prihlási na aktivitu „Testovanie ECDL (UPJŠ, UNIZA)“ v súlade s pokynmi Akreditovaného testovacieho centra (UPJŠ, UNIZA). Zúčastni sa testovania, pričom každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických).
  5. Ak všetky 4 testy urobí úspešne, t. j. každý test nad 75% všetkých bodov, získa certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne.

    

   V prípade otázok píšte na e-mail:

   ecdlvs@itakademia.sk

   

ECo-C©

  1. Študent vyplní dotazník „Študenti VŠ: Prihláška k získaniu certifikátu ECo-C© (predbežný záujem)“ na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/
  2. Po obdržaní prihlasovacích údajov do Registračného portálu https://registracia.itakademia.sk/ sa prihlási na aktivitu „Získanie medzinárodného certifikátu ECo-C© (UPJŠ)“. V záväznej prihláške vyberie všetkých 5 modulov.
  3. Po splnení podmienok, ktoré zasiela UPJŠ, ako Autorizované vzdelávacie centrum pre ECo-C© dostáva kartu a prístup do e-learningu ECo-C© , v e-learningu sú pre každý modul M1 – M4 pripravené modulové testy slúžiace na prípravu na testovanie.
  4. Okrem e-learningu určeného na samoštúdium je možné objednať si aj učebné materiály v elektronickej podobe v slovenskom jazyku pre moduly M1 – M4, ktoré však nie sú hradené z finančných prostriedkov projektu IT Akadémie. Cena všetkých 4 materiálov s rozsahom 60 strán / 1 modul je 30,00 € s DPH.
  5. V Registračnom portáli sa prihlási na aktivitu „Testovanie ECo-C© pre moduly M1 – M4 pre VŠ (UPJŠ)“ v súlade s pokynmi Autorizovaného vzdelávacieho centra pre ECo-C© . Zúčastni sa testovania, pričom každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 otázok.
  6. Ak všetky 4 testy urobí úspešne, t. j. každý test nad 80% všetkých bodov, môže sa prihlásiť na aktivitu „Testovanie ECo-C© pre modul M5 pre VŠ (UPJŠ)“, ktorá prebieha formou prípadovej štúdie.
  7. V prípade úspešného absolvovania Modulu 5 (nad 80%) získa certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne.

V prípade otázok píšte na e-mail:

ecoc@itakademia.sk