Získaj bezplatne medzinárodný certifikát

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19:
Sprístupňujeme študijné materiály pre 8 modulov ECDL Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie žiakov a učiteľov stredných škôl je dočasne pozastavené. Testovanie žiakov a učiteľov stredných škôl ECo-C môže prebiehať on-line individuálne formou videokonferencie (Skype, MS Teams,…). Testovanie žiakov a učiteľov bude na základe ich osobného záujmu, pričom uprednostnení budú žiaci v končiacom ročníku.

ECDL

  1. Žiaci/Učitelia sa prihlásia na aktivitu Získanie medzinárodného certifikátu ECDL.
  2. Zvolia si 4 moduly z ponuky 8 modulov podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu formou e-learningu, pričom k dispozícii majú vytvorené študijné materiály, autotesty, cvičné testy. Žiaci majú okrem toho možnosť absolvovať konzultačné stretnutia (25 hodín konzultácií s konzultantom). Pre učiteľov sa konzultácie nekonajú. Učitelia sa pripravujú na testy samostatne pomocou študijných materiálov zverejnených na vzdelávacom portáli.
  3. Zúčastnia sa testovania, ktoré na ich škole uskutoční jedno zo Školských výpočtových stredísk (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Piešťany). Každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických).
  4. Ak všetky 4 testy urobia úspešne, t. j. každý test nad 75% všetkých bodov, získavajú certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne. Kapacita plánovaných výjazdov na opravné testovania na školy je obmedzená a nie je vylúčené, že žiaci budú musieť opravné testy absolvovať na najbližšom školskom výpočtovom stredisku v doprovode konzultanta.

V prípade otázok píšte na e-mail:

ecdlss@itakademia.sk

ECo-C©

  1. Žiaci/Učitelia sa prihlásia na aktivitu Získanie medzinárodného certifikátu ECo-C. V záväznej prihláške si vyberú všetkých 5 modulov.
  2. Po splnení podmienok, ktoré zasiela UPJŠ, ako Autorizované vzdelávacie centrum pre ECo-C dostanú kartu a prístup do e-learningu ECo-C©, v e-learningu sú pre každý modul M1 – M4 pripravené modulové testy slúžiace na prípravu na testovanie.
  3. Okrem e-learningu určeného na samoštúdium je možné objednať si aj učebné materiály v elektronickej podobe v slovenskom jazyku pre moduly M1 – M4, ktoré však nie sú hradené z finančných prostriedkov projektu IT Akadémie. Cena všetkých 4 materiálov s rozsahom 60 strán / 1 modul je 30,00 € s DPH.
  4. V Registračnom portáli sa prihlásia na aktivitu „Testovanie ECo-C© pre moduly M1 – M4 pre SŠ (UPJŠ)“ v súlade s pokynmi Autorizovaného vzdelávacieho centra pre ECo-C. Zúčastnia sa testovania, ktoré pre učiteľov a žiakov z konkrétnej spádovej oblasti bude realizované na partnerských stredných školách auskutoční ho Autorizované vzdelávacie centrum pre ECo-C© – UPJŠ. Každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 otázok.
  5. Ak všetky 4 testy urobia úspešne, t. j. každý test nad 80% všetkých bodov, môžu sa prihlásiť na aktivitu „Testovanie ECo-C© pre modul M5 pre VŠ (UPJŠ)“, ktorá prebieha formou prípadovej štúdie.
  6. V prípade úspešného absolvovania Modulu 5 (nad 80%) získajú certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne.

V prípade otázok píšte na e-mail:

ecoc@itakademia.sk