Vysoká škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

 1. Partneri CVTI SR – UPJŠ, TUKE, UKF, UMB, UNIZA:
  • sa podieľajú na príprave a realizácii všetkých častí aktivity 1:
   1. Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT;
   2. Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore;
   3. Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ, SŠ;
   4. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied;
   5. ECDL – štandard digitálnej gramotnosti učiteľov, študentov VŠ, žiakov SŠ;
  • vytvárajú partnerstvá a siete so strednými a základnými školami pre realizáciu konkrétnych vzdelávacích a popularizačných aktivít;
  • spolupracujú s IT firmami pri realizácii jednotlivých častí aktivity 2;
  • využívajú špeciálne technologické učebne pre realizáciu vzdelávacích aktivít.
 2. Ďalšie pristupujúce VŠ:
  • spolupracujú na realizácii častí aktivity 1, predovšetkým:
   1. pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT;
   2. pri tvorbe programu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ;
   3. pri inovácii prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore
  • vytvárajú partnerstvá a siete so základnými a strednými školami pre implementáciu výstupov aktivity 1 do vzdelávania;
  • spolupráca na príprave a využívaní výstupov projektu pre inováciu vysokoškolského vzdelávania v aktivite 2, predovšetkým:
   1. programy SAP akadémie, Data Science Akadémie, Internet of Things, IKT pre prax, Sieťovej akadémie;
   2. využitie výstupov pre vzdelávanie budúcich učiteľov.

IT firma ako IT Akadémia partner :

 • participuje pri príprave a realizácii aktivity 1, predovšetkým:
  1. spolupráca pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na IKT – príprava a realizácia ŠkVP na ZŠ a SŠ, realizácia stáži učiteľov SŠ v IT firmách;
  2. príprava a realizácia popularizačných aktivít, krúžkovej činnosti a súťaží pre žiakov ZŠ, SŠ;
 • spoluvytvára priame lokálne partnerstvá so ZŠ a SŠ;
 • participuje pri príprave a realizácii aktivity 2, predovšetkým:
  1. príprava a realizácia programov pre študentov VŠ v rámci kompetenčného centra vzdelávania;
  2. realizácia stáži učiteľov VŠ v IT firmách;
 • vytvára priestor pre realizáciu praxí študentov v IT firmách (podpora praxe študentov VŠ nie je súčasťou projektu).

IT akadémia partner môžu byť aj ďalšie subjekty – subjekty verejnej správy, združenia právnických osôb,…, ktoré majú záujem participovať na realizácii národného projektu.

Partnerské školy (Ako sa stať ,,IT Akadémia partner“?)

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Základná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

 1. Základná úroveň, ktorá umožňuje:
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vzdelávanie učiteľov.
 2. Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre ZŠ.

Dotazník pre ZŠ najdete tu.

Zoznam zapojených ZŠ

Zoznam zapojených ZŠ a SŠ

Stredná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

 1. Základná úroveň, ktorá umožňuje;
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied.
  • vzdelávanie učiteľov
 2. Stredná úroveň, ktorá umožňuje:
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí;
  • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre SŠ.
 3. Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
  • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet veci;
  • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení;
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

Dotazník pre SŠ najdete tu.

Zoznam zapojených SŠ

Zoznam zapojených Gymnázií pre vybavenie IT Science laboratóriami

Zoznam zapojených SOŠ pre vybavenie IT Science laboratóriami

 

Vysoká škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

Partneri CVTI SR – UPJŠ, TUKE, UKF, UMB, UNIZA:
sa podieľajú na príprave a realizácii všetkých častí aktivity 1:
Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT;
Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore;
Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ, SŠ;
Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied;
ECDL – štandard digitálnej gramotnosti učiteľov, študentov VŠ, žiakov SŠ;
vytvárajú partnerstvá a siete so strednými a základnými školami pre realizáciu konkrétnych vzdelávacích a popularizačných aktivít;
spolupracujú s IT firmami pri realizácii jednotlivých častí aktivity 2;
využívajú špeciálne technologické učebne pre realizáciu vzdelávacích aktivít.
Ďalšie pristupujúce VŠ:
spolupracujú na realizácii častí aktivity 1, predovšetkým:
pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT;
pri tvorbe programu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ;
pri inovácii prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore
vytvárajú partnerstvá a siete so základnými a strednými školami pre implementáciu výstupov aktivity 1 do vzdelávania;
spolupráca na príprave a využívaní výstupov projektu pre inováciu vysokoškolského vzdelávania v aktivite 2, predovšetkým:
programy SAP akadémie, Data Science Akadémie, Internet of Things, IKT pre prax, Sieťovej akadémie;
využitie výstupov pre vzdelávanie budúcich učiteľov.

IT firma ako IT Akadémia partner :

participuje pri príprave a realizácii aktivity 1, predovšetkým:
spolupráca pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na IKT – príprava a realizácia ŠkVP na ZŠ a SŠ, realizácia stáži učiteľov SŠ v IT firmách;
príprava a realizácia popularizačných aktivít, krúžkovej činnosti a súťaží pre žiakov ZŠ, SŠ;
spoluvytvára priame lokálne partnerstvá so ZŠ a SŠ;
participuje pri príprave a realizácii aktivity 2, predovšetkým:
príprava a realizácia programov pre študentov VŠ v rámci kompetenčného centra vzdelávania;
realizácia stáži učiteľov VŠ v IT firmách;
vytvára priestor pre realizáciu praxí študentov v IT firmách (podpora praxe študentov VŠ nie je súčasťou projektu).

IT akadémia partner môžu byť aj ďalšie subjekty – subjekty verejnej správy, združenia právnických osôb,…, ktoré majú záujem participovať na realizácii národného projektu.

Read More