1. Okrem overovateľov je potrebné do využívania metodík zapojiť ďalších (všetkých) učiteľov na škole, ktorí učia daný predmet.
 2. ZŠ Slanec ponuka model predmetu robotika v 7. a 8. ročníku v rámci ŠkVP pre všetky partnerské školy.
 3. Práca v dvojiciach, v skupinách podporuje bádanie.
 4. V metodikách je potenciál učenia hrou.
 5. Aj metodika, ktorá na prvý pohľad je „nepoužiteľná, nereálna“, môže mať inovatívny potenciál, treba to vyskúšať.
 6. Ak sa žiaci stretávajú s bádateľskou metódou aj na iných predmetoch, prejavuje sa to pozitívne v efektívnosti bádania.
 7. Metodiky sú naviazané na prax, žiaci vedia vysvetľovať javy okolo seba.
 8. Metodiky podporujú aj manuálne zručnosti.
 9. Žiaci majú radosť z objavovania, všetci žiaci v triede sa môžu zapojiť do objavovania.
 10. Bádateľská metóda má potenciál využívať a rozvíjať formatívne hodnotenie.
 11. Vzdelávanie učiteľov má veľký prínos pre efektívne využívanie metodík, učiteľ by sa určite mal vzdelávať celý život.
 12. Objavovanie je častokrát zo strany žiakov vnímané, že nejde o učenie sa (v tradičnom ponímaní). Toto vnímanie má silný motivačný náboj.