Zasadnutie Riadiacej rady

Dňa 27.5. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Riadiacej rady projektu. Na stretnutí bol prerokovaný aktuálny stav realizácie aktivít, dosiahnutých výstupov a merateľných ukazovateľov, čerpania finančných prostriedkov a plánované aktivity na ďalšie obdobie. 

Riadiaca rada prijala uznesenie, ktorým poveruje projektový tím predložením návrhu na predĺženie realizácie projektu do 31. augusta 2020 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.