Využívať potenciál digitálnych technológií je pre učiteľov výzva. Pomôže im aj vzdelávací program

Vzdelávať sa s personalizovaným prístupom, aktívne sa učiť a rozvíjať informatické myslenie a digitálne kompetencie. Riaditelia a digitálni koordinátori majú príležitosť rozšíriť si svoje kompetencie a stať sa súčasťou nového vzdelávacieho programu. Nechýba zapojenie sa do takzvaného IT testu národa – IT Fitness, koncepčného rámca DigComp, pre pochopenie kľúčových prvkov digitálnych kompetencií a získanie ICDL, ako jedinej skutočnej medzinárodná certifikácie digitálnych znalostí a zručností

Boj s pandémiou COVI-19 priniesol svetu i Slovensku množstvo výziev aj pre systém vzdelávania. Tie viedli k náhlym a rozsiahlym zmenám spojených s prechodom na digitálne, online vzdelávanie. Pripravenosť však nebola dostatočná. Je viac ako samozrejmé, že digitálna gramotnosť je nutnosť. Vzdelávací program pre riaditeľov škôl a digitálnych koordinátorov pomôže posunúť sa smerom k digitálnym školám.     

Prechod na dištančné vzdelávanie, ktoré si vynútila pandémia nového koronavírusu ukázal, väčšina pedagógov, žiakov a rodičov nebola dostatočne pripravená využívať online vzdelávanie. A tiež zvládnuť jeho obmedzenia. Tento fakt tak definitívne ukončil diskusiu o tom či školy a ich učitelia majú byť digitálne gramotní, a či majú využívať potenciál digitálnych technológií všade tam, kde je to v prospech celostného rozvoja žiaka.

Odborný tím národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie reaguje na uvedený stav konkrétnym krokom. Pre zlepšenie situácie pripravil návrh Programu digitálnej transformácie vzdelávania a Akčného plánu na roky 2021-2024.

„Určený je pre všetky základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sa chcú posúvať smerom k digitálnej škole. Ponúkame vzdelávací program pre riaditeľov, ale aj digitálnych koordinátorov.  Digitálni koordinátori sú tí učitelia, ktorých postavenie vyplýva z pozície školského koordinátora pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT v zmysle § 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z., teda Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,“ upresňuje Dušan Šveda, koordinátor projektu.  

Ako ďalej spomína vzdelávací program v rozsahu 25 hodín je súčasťou inovačného vzdelávania. Realizovať sa bude od 16. novembra 2020 kombinovanou formou aj prezenčne, aj dištančne. Rozsah prezenčného vzdelávania bude maximálne 2 krát po 6 hodín, ak to opatrenia súvisiace s pandémiou umožnia. V opačnom prípade sa prezenčná časť bude realizovať online. Prezenčnú bude realizovaná čo najbližšie k sídlam škôl. Riaditeľom sa odporúča absolvovať vzdelávanie v rozsahu minimálne 12 hodín.

Program digitálnej transformácie vzdelávania môže realizovať každá škola na Slovensku. Digitálna transformácia je proces, v ktorom si na škole vyhodnotíte svoj aktuálny stav a stanovíte cieľovú úroveň. K jej dosiahnutiu školám samozrejme radi  pomôžeme a usmerníme,“ dopĺňa Šveda.

IT Akadémia nielen pozýva školy do spolupráce, ale  v procese digitálnej transformácie ponúka profesionálnu podporu. Na tento účel je dispozícii i dotazník.

Ako hovoria zástupcovia IT Akadémie žiadne technológie nedokážu a nemôžu nahradiť ľudsky a odborne rozvinutého učiteľa. Musíme sa ale učiť využívať digitálne technológie všade tam, kde je to na  prospech žiaka. Nevnímať to ako technokratický cieľ, ale ako moderný humanizujúci nástroj. Zároveň s ohľadom na trvalé i nové hodnoty a potreby ľudskej spoločnosti. Digitálna transformácia vzdelávania je prostriedok, nie cieľ.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.