Opýtajte sa

Často kladené otázky

ECDL v rámci NP IT Akadémia

Učitelia SŠ

 1. z ktorejkoľvek školy (zapojených v projekte aj nezapojených), ktorí vyučujú informatiku ako všeobecno-vzdelávací predmet alebo odborné informatické predmety môžu absolvovať kontinuálne vzdelávanie Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ, čím získajú kredity a budú pripravení získať certifikát ECDL, prípadne aj akreditáciu skúšobného komisára ECDL (cena za 1 účastníka max. 185 €) – toto vzdelávanie nie je v rámci NP IT Akadémia,
 2. z vybraných a teda zazmluvnených škôl v rámci NP ITA vyučujúcich akýchkoľvek predmet budú môcť získať  certifikát ECDL (zadarmo v rámci NP ITA), pripraviť sa môžu aj v rámci bodu 1,
 3. konkrétne učitelia informatiky, resp. držitelia certifikátu ECDL pre dané moduly môžu pôsobiť ako konzultanti pre žiakov SŠ pri ich príprave na testovanie ECDL – len zo zazmluvnených škôl v rámci NP ITA (DoVP), tí čo nie sú držiteľmi ECDL, môžu ho získať v rámci bodu 2.

Žiaci SŠ

 1. z vybraných a teda zazmluvnených škôl v rámci NP ITA budú môcť získať  certifikát ECDL (zadarmo v rámci NP ITA), pripravovať sa budú formou e-vzdelávania s podporou konzultácií,
 2. prednostne z iných škôl ako zapojených v NP ITA budú môcť získať  certifikát ECDL (zadarmo – platí VUC).

Mala by som záujem o denný IT tábor v Košiciach pre 13 r. syna. Sú už známe termíny na júl 2017 ? Ak áno poprosím o bližšie informácie.

Termíny sú známe pre PF UPJS a to druhy a tretí júlový týždeň. Prihlasovanie bude spustené do konca mesiaca kedy bude zverejnená aj náplň táborov.

Otázky k vypĺňaniu Dotazníka:

 • Priloha_c1 – ako mame uvádzať názov majetku v tabuľke? Podľa popisu nad tabuľkou , napr. zásoby, softvér, oceniteľné práva, ostatný dlhodobý nehmotný majetok, ….. alebo úplne konkrétne,  napr notebook Lenovo…, interaktívna tabuľa…. Ako uvádzať licencie pre prístup  do online aplikácií? Stačí napísať názov – licencia alebo úplne celý konkrétny názov? Ako máme písať názvy metodík, konkrétne al. stačí iba – metodika? – konkrétne názvy
 • Priloha_c1 – máme na škole tablety, ale zatiaľ sú iba v prenájme, nie sú zatiaľ našim majetkom – uvádzať ich, či nie? – iba tie, ktoré máte v majetku
 • Priloha_c1 –  IČO máme nechať vyplnené v celej nastavenej tabuľke, alebo iba na riadkoch, ktoré vyplníme? – iba na riadkoch, ktoré vyplníte
 • Priloha_c1 – ak je cena uvedená na 3 desatinné mesta, v tabuľke sa po vložení zaokrúhli na 2. Je to v poriadku? Asi to nemáme meniť? – áno je to v poriadku, keď to zaokrúhľuje na 2 desatinne miesta
 • otázka 36 – objem finanč. prostriedkov – patria sem aj peniaze na refundáciu mzdy učiteľov a cestovné výdavky, ktoré škola dostala v rámci zapojenia do NP? – ano
 • ot. 36 – Škola má zamestnanca, na jeho mzdu dostáva finančné prostriedky od UPSVaR-u v rámci NP Praxou k zamestnaniu pre subjekty nevykonávajúce hosp. činnosť. Majú sa tieto financie uvádzať v položke 36? Kde? – ano, nakoľko je spolufinancovaný z prostriedkov EU tak medzi projekty EU
 • škola dostala od r. 2010 od zriaďovateľa- mesta- majetok – išlo o rekonštrukciu celej školy, nie o financie. Kde a ako sa to má  uviesť? Bolo to v roku 2012, teda nespadá to do obdobia posl. 4 rokov(Priloha_c1). Má to byť zahrnuté v položke 36 ako financie, či nie? – nakoľko nejde o financie získané z projektov nie je potrebne to uvádzať ani v otázke 36 a ani v 37
 • Po vyplnení a odoslaní dotazníka získame nejakú spätnú väzbu o správnosti odoslaných údajov? – áno
 • Pod pojmom projekty EÚ sa myslí finančná dotácia alebo aj hodnota prideleného majetku? Áno, myslime tým celkový objem finančných zdrojov (celkove výdavky projektu vrátane výšky NFP) z projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych zdrojov
 •   Pod medzinárodné projekty máme uvádzať projekty Comenius a Erasmus plus? Ano uvedte aj tieto.

Aký je ďalší postup po odoslaní dotazníka za školu?

Do 9.5. je dotazník prístupný pre školy. Po tomto dátume budeme odoslané dotazníky vyhodnocovať a od júna chceme kontaktovať školy a dohadovať konkrétnu spoluprácu. Takže začiatkom júna sa Vám určite ozveme. Prípadne sledujte aktuality na našej stránke http://itakademia.sk/sk/aktuality. Tešíme sa na spoluprácu.

Budú vytvárané metodiky vyžadovať použitie techniky podobnej tej ,ktorá bude dodávaná v IT Sciencelabe? Alebo bude možné tieto metodiky použiť aj v prípade, že dané technické vybavenie nebude k dispozícii?

Áno, v rámci vytváraných metodik budú  využívané didaktické pomôcky a zariadenia uvedené v IT Sciencelab avšak školy, ktoré takéto zariadenia nebudú mat tak to nevadí, pretože tím expertov robí aj alternatívne metodiky bez použitia didaktických pomôcok a zariadení.

Budú mať školenia pre učiteľov aj iný prínos okrem svojej auto aktualizácie a zlepšenia učenia? Viem, že by to malo stačiť, ale nie všetkým kolegom toto postačuje ako motivácia na zapojenie sa.

V rámci vzdelávania rozlišujeme formálne a neformálne vzdelávanie. V rámci formálneho vzdelávania ide o programy kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné a inovačné, takže učitelia bezplatne budú môcť získať aj kredity a to je verím dostatočná motivácia J Viac na http://itakademia.sk/sk/domov/%E2%80%A21-2-vzdelavanie-ucitelov-informatiky-matematiky-prirodovednych-a-technickych-predmetov-zs-a-ss

Chcem sa spýtať, či do tohto projektu sa môže zapojiť aj málotriedna škola.

Menší počet žiakov resp. malotriedna škola nie je vôbec problém, chceme podporiť aj žiakov na 1. stupni ZŠ, preto v rámci tohto projektu budeme tvoriť metodiky, ako aj ponúkať školenia pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, ale zamerané iba na informatiku. V dotazníku sa nachádzajú otázky určené pre druhý stupeň ZŠ, teda na tie otázky, ktoré sú pre Vás irelevantné prosím odpovedajte nulou.

Aká je hodinová dotácia pre predmety IvPVaM a IoT pre gymnáziá? Je možné nahliadnuť do ŠVP pre tieto predmety?

Anotácia k daným predmetom zatiaľ prístupná nie je, iba popis, ktorý je zverejnený pri daných otázkach v dotazníku. Oba predmety by sa mali vyučovať v treťom ročníku s hodinovou dotáciou 2 hodiny týždenne. IoT je predmet primárne určený pre SOŠ, čo však nevylučuje, aby ste ho zaviedli aj na gymnáziu.

Kedy plánujete stretnutia s riaditeľmi ZŠ a SŠ?

Termíny budú zverejnené na stránke http://itakademia.sk/sk/archiv/361.

Chcela by som sa opýtať, či sa môžem zúčastniť aktivít aj keď by moja škola nemala s vami zmluvu?

Aktivity sú určené učiteľom zapojených škôl. Aj v prípade popularizačných aktivít budú uprednostňované školy, ktoré sú IT Akadémia partner. Odporúčame zapojiť sa ako IT Akadémia partner na základnej úrovni, ktorá školu priamo k ničomu nezaväzuje.

Ak sa zapojíme do Vášho projektu, aké úlohy z toho plynú pre ZŠ? Dostane škola aj nejaké učebné pomôcky alebo výukový materiál?

Je to závislé ​od druhu partnerstva ktoré si vyberiete. Záväzky školy sú závislé od úrovne.

Základná škola ako IT Akadémia partner – 2 úrovne spolupráce:

Základná (min. 240 ZŠ)

 • Využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied, spolupráca pri ich overovaní
 • Účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách
 • Vzdelávanie učiteľov

Rozšírená (60 ZŠ)

 • Využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied
 • Spolupráca pri tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied
 • Účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách
 • Vzdelávanie učiteľov
 • ITScienceLab pre ZŠ

Takže ako vidíte škola bude mat k dispozícií materiály vznikajúce v projekte a dokonca sa bude vedieť aktívne podieľať na ich zlepšovaní. V prípade ak škola prejaví záujem o rozšírenú úroveň a bude úspešne vybraná, získa aj laboratórium zakúpené v rámci projektu.

Mám požiadavku smerom k termínu vyplnenia dotazníka pre školy – vzhľadom na to, že už zajtra nastupujeme na prázdniny a vrátime sa deň pred koncom termínu na vyplnenie dotazníka (20.apríl), vzniká pomerne veľký časový stres a to aj vzhľadom na rozsah dotazníka a zber dát, ktoré sú preň potrebné…Pýtam sa na možnosť posunu tohto termínu do konca apríla 2017, resp. aspoň ešte 3-4 dni…

Termín vyplnenia dotazníka je predĺžený do 15.5.2017 práve z dôvodu, ktorý spomínate v maily.

Chcem sa opýtať na otázku č.6 dotazníka pre SŠ – ide o počet hodín predpísaných ŠVP alebo počet všetkých hodín, ktoré máme v rámci školského rozvrhu k dispozícii (vrátane seminárov z jednotlivých predmetov a cvičení) – sme gymnázium a vo vyšších ročníkoch sa žiaci profilujú a vyberajú si predmety/ semináre podľa svojho záujmu a zamerania . Ďakujem za skorú odpoveď

Ide o hodiny, ktoré máte navyše oproti ŠVP (voliteľné hodiny).

Akým spôsob sa vyplňuje v Dotazníku pre SŠ odpoveď na otázku č.7. ( Počet hodín týždenne, ktoré sa delia, pre informatiku, matematiku, prírodovedné a odborné predmety so zameraním na sieťové technológie za Vašu školu v súčte za všetky ročníky (pre každý ročník jedna trieda) denného štúdia v školskom roku 2016/2017? ) Ak sú v ročníku 3 paralelné triedy tak sa vyplní počet hodín len 1 triedy?

Áno, v prípade, ak máte v ročníku 3 triedy, kde sú delené hodiny riešené rovnako, beriete do úvahy len jednu triedu. Takto pre každý ročník.

Chcem vedieť, nakoľko podrobne potrebujete vypísať prílohu č.1?  Pri viacerých projektoch za posledné 4 roky je to časovo veľmi náročné vyplniť celú tabuľku.

Uvedomujeme si, že je to časovo náročné, ale kritérium výberu pre ZŠ a SŠ (v prípade vybavenie IT Science Lab-om) stanovuje zohľadniť práve technologickú infraštruktúru a teda vybavenosť školy s podporou zo štrukturálnych fondov a ďalších grantových schém.

Mám otázku na dotazník SŠ – príloha č. 2 v kolónkach „tvorí didaktické materiály, realizuje starostlivosť o talenty, aplikuje inovatívne metódy do vyučovania“ – treba tieto kolónky vyplňovať konkrétne, alebo stačí len áno, nie?

V prípade koloniek „tvorí didaktické materiály, realizuje starostlivosť o talenty, aplikuje inovatívne metódy do vyučovania“  si vyberáte z rozbaľovacieho zoznamu 0-Nie, 1-Áno.

Aké budú podmienky prijatia na rozširujúce štúdium informatiky pre učiteľov ZŠ a SŠ? Ako dlho by štúdium trvalo a kde by sa vzdelávalo?

Výber frekventantov vzdelávania bude realizovaný na základe nového dotazníka(dotazníka pre výber frekventantov vzdelávania), ktorý bude distribuovaný na základe záujmu učiteľov pri vypĺňaní dotazníka na výber škôl. Bude podmienkou, že účastník vzdelávania bude musieť byť zo školy, ktorá bude v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie, IT Akadémia partnerom, teda bude mať s nami podpísané partnerstvo.

Štúdium trvá spravidla 480 hodín – 3 roky. Vzdelávanie bude prebiehať na UPJŠ v Košiciach.

Aká je predpokladaná výška finančného ohodnotenia našich zamestnancov za 60 minút práce?

Zamestnanci budú odmeňovaní na základe dohôd o vykonaní práce sumou 14eur super hrubá mzda (resp. 10,36eur hrubá mzda).

 

Ak máte nejaké ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

*
*
*
*