IT Akadémia partner

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Základná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

 1. Základná úroveň, ktorá umožňuje:
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vzdelávanie učiteľov.
 2. Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre ZŠ.

Dotazník pre ZŠ najdete tu.

Zoznam zapojených ZŠ

Stredná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

 1. Základná úroveň, ktorá umožňuje;
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied.
  • vzdelávanie učiteľov
 2. Stredná úroveň, ktorá umožňuje:
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí;
  • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre SŠ.
 3. Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
  • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet veci;
  • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení;
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

Dotazník pre SŠ najdete tu.

Zoznam zapojených Gymnázií

Zoznam zapojených SOŠ

Vysoká škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

 1. Partneri CVTI SR – UPJŠ, TUKE, UKF, UMB, UNIZA:
  • sa podieľajú na príprave a realizácii všetkých častí aktivity 1:
   1. Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT;
   2. Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore;
   3. Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ, SŠ;
   4. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied;
   5. ECDL – štandard digitálnej gramotnosti učiteľov, študentov VŠ, žiakov SŠ;
  • vytvárajú partnerstvá a siete so strednými a základnými školami pre realizáciu konkrétnych vzdelávacích a popularizačných aktivít;
  • spolupracujú s IT firmami pri realizácii jednotlivých častí aktivity 2;
  • využívajú špeciálne technologické učebne pre realizáciu vzdelávacích aktivít.
 2. Ďalšie pristupujúce VŠ:
  • spolupracujú na realizácii častí aktivity 1, predovšetkým:
   1. pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT;
   2. pri tvorbe programu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ;
   3. pri inovácii prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore
  • vytvárajú partnerstvá a siete so základnými a strednými školami pre implementáciu výstupov aktivity 1 do vzdelávania;
  • spolupráca na príprave a využívaní výstupov projektu pre inováciu vysokoškolského vzdelávania v aktivite 2, predovšetkým:
   1. programy SAP akadémie, Data Science Akadémie, Internet of Things, IKT pre prax, Sieťovej akadémie;
   2. využitie výstupov pre vzdelávanie budúcich učiteľov.

IT firma ako IT Akadémia partner :

 • participuje pri príprave a realizácii aktivity 1, predovšetkým:
  1. spolupráca pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na IKT – príprava a realizácia ŠkVP na ZŠ a SŠ, realizácia stáži učiteľov SŠ v IT firmách;
  2. príprava a realizácia popularizačných aktivít, krúžkovej činnosti a súťaží pre žiakov ZŠ, SŠ;
 • spoluvytvára priame lokálne partnerstvá so ZŠ a SŠ;
 • participuje pri príprave a realizácii aktivity 2, predovšetkým:
  1. príprava a realizácia programov pre študentov VŠ v rámci kompetenčného centra vzdelávania;
  2. realizácia stáži učiteľov VŠ v IT firmách;
 • vytvára priestor pre realizáciu praxí študentov v IT firmách (podpora praxe študentov VŠ nie je súčasťou projektu).

 

IT akadémia partner môžu byť aj ďalšie subjekty – subjekty verejnej správy, združenia právnických osôb,…, ktoré majú záujem participovať na realizácii národného projektu.