IT Akadémia Partner – Benefity

Výhody vyplývajúce školám z Partnerstva v IT Akadémii

Benefity pre SŠ (okrem IT Science lab)

 • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov
 • Koncept tried s rozšíreným vyučovaním prírodných vied, matematiky a informatiky a tried so zameraním na informatiku
 • Implementácia nových predmetov do školských vzdelávacích programov na SŠ
 • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
 • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie, stáže v IT firmách,…
 • Nové popularizačné aktivity pre žiakov a študentov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky a ďalšie
 • Získanie medzinárodných certifikátov ECDL pre učiteľov SŠ a žiakov SŠ
 • Vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev  medzi ZŠ, SŠ, VŠ a  IT firmami

Benefity pre ZŠ (okrem ITScience lab)

 • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
 • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
 • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…
 • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…
 • Vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev  medzi ZŠ, SŠ, VŠ a  IT firmami

Výhody pre žiakov a študentov SŠ a ZŠ

 • zmena postojov – „Chcem študovať IT“
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
 • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
 • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských kompetencií

Výhody pre učiteľov SŠ a ZŠ

 • rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT
 • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií
 • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast