Harmonogram aktivít projektu

V projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie budú počas školského roka 2017/2018 realizované nasledujúce aktivity:

Aktivita 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť

Podaktivita 1.1. Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT

Tvorba inovatívnych metodík v súčinnosti učiteľmi partnerských škôl

Pilotné overovanie inovatívnych metodík v závislosti od školských vzdelávacích programov

 • Výber pilotných overovateľov inovatívnych metodík (12/2017, 03/2018).
 • Pilotné overovanie inovatívnych metodík (02/2018 – 06/2018).

Podaktivita 1.2. Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ

 • Ponuka a prihlasovanie na vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 (od 10.12.2017).
 • Vzdelávanie v ponúkaných programoch kontinuálneho vzdelávania (02/2018 – 06/2018).
 • Prvé stretnutie v rámci vzdelávania riaditeľov (01/2018)
 • Popularizačné prednášky (od 02/2018)
 • Stáže a exkurzie učiteľov v IT firmách (07-08/2018)

Podaktivita 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied

 • Veda v meste (02/2018-06/2018) min. 6 stretnutí
 • IT čajovňa (11/2017-06/2018) min. 6 stretnutí
 • Workshopy (02/2018 – 06/2018)
 • Krúžky (09/2017 – 06/2018)
 • Korešpondenčné matematické semináre (09/2017 – 05/2018)
 • PALMA (12/2017 – 1. kolo, 03/2018 – 2. kolo, 05/2018 – finálové kolo)
 • PALMA junior (11/2017 – 1. kolo, 03/2018 – 2. kolo, 05/2018 – 3. kolo, 06/2018 – finálové kolo)
 • Matboj (27.10.2017)
 • Lomihlav (1.12.2017)
 • NAG (23. 3. 2018)
 • 3D tlač (27.3.2018)
 • IHra (apríl 2018)
 • RoboCup (apríl 2018)
 • MAMUT (1.6.2018)
 • RBA (4. 6. 2018)
 • Denný letný IT tábor (júl/august 2018)
 • Letný pobytový tábor (august 2018)
 • Sústredenie talentovanej mládeže (august 2018)

Podaktivita 1.4. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – SŠ

Výber škôl a príprava učiteľov a žiakov na testovanie ECDL prostredníctvom konzultačnej činnosti na školách, ktoré o ňu prejavili záujem.

 • Výber učiteľov stredných škôl pre konzultačnú činnosť a prípravu pre testovanie ECDL (od 01/2018)
 • Výber žiakov stredných škôl na testovanie ECDL a ECoC na základe vstupného testu zameraného na digitálne technológie, resp. soft skills (od 02/2018)
 • Konzultácie a príprava k jednotlivým modulom ECDL (od 02/2018)
 • ECo-C® – testovanie cieľovej skupiny (od 01/2018)

Podaktivita 1.5. Vytvorenie partnerstiev a sietí základných a stredných škôl a IT firiem

 • Vytváranie partnerstiev IT Akadémia (09/2017-08/2018)
 • Vytváranie sieti partnerstiev medzi základnými, strednými a vysokými školami, IT firmami a inými subjektami v rámci projektu (09/2017-06/2018)

Aktivita 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Podaktivita 2.1. Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore

 • Tvorba nových predmetov a revízia inovovaných predmetov v 4 oblastiach zamerania (03/2017 – 06/2018)
 • Seminár/workshop v oblasti Podnikovo-informačné systémy (15. 1. 2018 – 19.1. 2018)
 • Seminár/workshop v oblasti Počítačové siete (22. 1. 2018 – 26. 1. 2018)
 • Seminár/workshop v oblasti Internet vecí (február-marec 2018)
 • Seminár/workshop v oblasti Data Science (február-marec 2018)

 Podaktivita 2.2. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – VŠ

 • ECDL – príprava a testovanie cieľovej skupiny (od 02/2018)
 • ECo-C® – testovanie cieľovej skupiny (od 01/2018)

Podaktivita 2.3. Vytvorenie partnerstiev a sietí vysokých škôl a IT firiem

 • Vytváranie partnerstiev IT Akadémia (09/2017-08/2018)
 • Vytváranie sieti partnerstiev medzi vysokými školami, základnými školami, strednými školami, IT firmami a inými subjektami v rámci projektu (09/2017-06/2018)

Harmonogram realizácie jednotlivých aktivít bude priebežne aktualizovaný.