Staňte sa IT Akadémia partner

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Obsah a rozsah spolupráce formou partnerstva sa realizuje prostredníctvom zmluvy o partnerstve. Pre základné školy sú ponúkané dve úrovne, pre stredné školy tri úrovne partnerstva. Partnerstvom s IT Akadémiou môže škola získať:
– vybavenie – ITScience laboratórium obsahujúce moderné pomôcky pre inovatívne vzdelávanie (toto laboratórium je možné poskytnúť len pre 60 základných škôl a 30 stredných škôl na Slovensku mimo Bratislavského kraja),
– využívanie a participácia na tvorbe inovatívnych nástrojov vo výučbe informatiky, matematiky, prírodných a technických vied vytváraných počas projektu,
– účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách,
– bezplatné vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky, matematiky, prírodných a technických vied,
– možnosť bezplatne získať medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C® pre žiakov a učiteľov stredných škôl,
– kontakty s IT firmami pri realizácii rôznych činnosti a podujatí.

Riadiaca rada projektu na svojom zasadnutí 6. 6. 2017 schválila zoznam škôl, ktoré budú v rámci projektu vybavené IT Science laboratóriom.

Základné školy

Gymnázia

Stredné odborné školy

Školy zverejnené v zoznamoch, budú postupne oslovované za účelom uzavretia zmluvy o partnerstve. Každá zo škôl ktorá vyplnila dotazník automaticky získava status IT Akadémia partner na základnej úrovni. V rámci zazmluvňovacieho procesu, stredná škola, ktorá nebola vybavená IT Science Laboratóriom môže prijať aj ďalšie záväzky z vyšších úrovní.

V prípade záujmu škôl, ktoré sa nenachádzajú v zozname, je aj naďalej možné vyplniť dotazník a prejaviť tak záujem stať sa IT Akadémia partner. Tieto školy však už nebudú mať možnosť získať IT Science laboratórium.

Kontaktné osoby pre nadviazanie spolupráce:

  1. so základnými a strednými školami:

Mgr. Lenka Derjaninová, email: itpartner@itakademia.sk, telefón: +42155234 1288

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: itpartner@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285

  1. s IT firmami:

Mgr. Zuzana Kravecová  email: zuzana.kravecova@cvtisr.sk, telefón: +421948 956 466

Ing. Andrej Bederka  andrej.bederka@cvtisr.sk resp. bederka@itas.sk, telefón: +421905 606 620