Rodič

Prišiel domov šťastný plný zážitkov a dojmov, ktoré si iste zapamätá navždy. Chcem Vám, ale aj celému Vášmu kolektívu poďakovať za čas, ktorý ste venovali našim deťom za obetavosť a tvorivosť, ktorú ste prejavili pri tvorbe programu. Hoci ja som sa o všetkom dozvedela len z fotiek za ktoré taktiež ďakujeme, pretože keď som sa pýtala Simona čo robíte odpoveď znela" máme aktivity".

Jana , matka žiaka , ktorý sa zúčastnil pobytového IT tábora:

It akadémia
2018-10-19T07:56:35+02:00

Jana , matka žiaka , ktorý sa zúčastnil pobytového IT tábora:

Prišiel domov šťastný plný zážitkov a dojmov, ktoré si iste zapamätá navždy. Chcem Vám, ale aj celému Vášmu kolektívu poďakovať za čas, ktorý ste venovali našim deťom za obetavosť a tvorivosť, ktorú ste prejavili pri tvorbe programu. Hoci ja som sa o všetkom dozvedela len z fotiek za ktoré taktiež ďakujeme, pretože keď som sa pýtala Simona čo robíte odpoveď znela" máme aktivity".

Učiteľ

Hodnotenie po konferencii:
Ďakujem za možnosť bližšie sa zoznámiť s projektom IT Akadémie - o tom, čo projekt ponúka som mala úplne inú predstavu vytvorenú na základe niektorých referencií a tiež vlastných skúseností s inými podobnými iniciatívami z minulosti. Vďaka tomu, že ma presvedčili sme ako škola využili možnosť vstúpiť do projektu ako partnerská škola a následne som sa zúčastnila Konferencie národného projektu pre učiteľov ZŚ. Bola som nesmierne očarená týmto podujatím: atmosféra konferencie, obsah vzdelávacích aktivít, cenné diskusie s kolegami i plenárne prednášky uvoľnili obrovské množstvo energie, ktorú som si odnášala domov. V našej škole sa snažíme o aktívne učenie, vytváranie medzipredmetových vzťahov a tiež o rovesnícke učenie a presne v tomto duchu IT akadémia ponúka učiteľom i žiakom nový atraktívny pohľad na vzdelávanie. Pre našu školu bude veľkým prínosom možnosť rozšírenia vzdelania učiteľov informatiky ale i prírodovedných predmetov. Verím, že vďaka ponúkanej koncepcii vyučovania informatiky a tiež využívania digitálnych technológií v iných predmetoch dokážeme zlepšiť vyučovacie hodiny a ukázať žiakom ako má prebiehať vyučovanie na škole v 21. storočí. Pre mňa, ako učiteľa fyziky, je nesmierne cenné využívanie bádateľských aktivít, ktoré považujem za optimálnu cestu pri rozvoji tvorivosti a prírodovedného myslenia a tiež dôraz na skupinovú prácu. Projekt ponúka unikátne výstupy, či už sú to vzdelávacie aktivity, alebo metodiky umožňujúce učiteľom efektívne využívať vyučovacie hodiny a prinášať žiakom úplne nový pohľad na svet v ktorom žijeme. Vytvoriť takýto komplexný materiál je pre učiteľa náročné a jeho overovanie a úprava je dlhodobá záležitosť, preto si nesmierne vážim ponuku vzdelávacích materiálov, ktoré mi pomôžu preniesť ťažisko mojej práce na prácu so žiakmi a tiež poskytujú vzor pre spracovanie nových tém. Je škoda, že z vybavených laboratórií sa môže tešiť len časť zapojených škôl. Je veľkou výzvou popasovať sa s dovybavením kabinetu prírodovedných predmetov, snáď si si tým dokážeme poradiť. Teším sa na prácu, ktorá je pred nami a chcela by som veriť, že sme práve začali spoločnú cestu s novým a inovatívnym vzdelávaním, ktorá neskončí po ukončení projektu v roku 2020. Dobrodružná výprava začína, dostali sme mapu, kompas a je na nás aby sme na cestu do budúcnosti pozvali čo najviac našich kolegov, žiakov a priateľov dobrých škôl.

 

Janka z Novej Dubnice, učiteľka fyziky

It akadémia
2018-12-03T07:30:46+01:00

Janka z Novej Dubnice, učiteľka fyziky

Hodnotenie po konferencii: Ďakujem za možnosť bližšie sa zoznámiť s projektom IT Akadémie - o tom, čo projekt ponúka som mala úplne inú predstavu vytvorenú na základe niektorých referencií a tiež vlastných skúseností s inými podobnými iniciatívami z minulosti. Vďaka tomu, že ma presvedčili sme ako škola využili možnosť vstúpiť do projektu ako partnerská škola a následne som sa zúčastnila Konferencie národného projektu pre učiteľov ZŚ. Bola som nesmierne očarená týmto podujatím: atmosféra konferencie, obsah vzdelávacích aktivít, cenné diskusie s kolegami i plenárne prednášky uvoľnili obrovské množstvo energie, ktorú som si odnášala domov. V našej škole sa snažíme o aktívne učenie, vytváranie medzipredmetových vzťahov a tiež o rovesnícke učenie a presne v tomto duchu IT akadémia ponúka učiteľom i žiakom nový atraktívny pohľad na vzdelávanie. Pre našu školu bude veľkým prínosom možnosť rozšírenia vzdelania učiteľov informatiky ale i prírodovedných predmetov. Verím, že vďaka ponúkanej koncepcii vyučovania informatiky a tiež využívania digitálnych technológií v iných predmetoch dokážeme zlepšiť vyučovacie hodiny a ukázať žiakom ako má prebiehať vyučovanie na škole v 21. storočí. Pre mňa, ako učiteľa fyziky, je nesmierne cenné využívanie bádateľských aktivít, ktoré považujem za optimálnu cestu pri rozvoji tvorivosti a prírodovedného myslenia a tiež dôraz na skupinovú prácu. Projekt ponúka unikátne výstupy, či už sú to vzdelávacie aktivity, alebo metodiky umožňujúce učiteľom efektívne využívať vyučovacie hodiny a prinášať žiakom úplne nový pohľad na svet v ktorom žijeme. Vytvoriť takýto komplexný materiál je pre učiteľa náročné a jeho overovanie a úprava je dlhodobá záležitosť, preto si nesmierne vážim ponuku vzdelávacích materiálov, ktoré mi pomôžu preniesť ťažisko mojej práce na prácu so žiakmi a tiež poskytujú vzor pre spracovanie nových tém. Je škoda, že z vybavených laboratórií sa môže tešiť len časť zapojených škôl. Je veľkou výzvou popasovať sa s dovybavením kabinetu prírodovedných predmetov, snáď si si tým dokážeme poradiť. Teším...

Žiak SŠ – účastník IT tábora

Páčilo sa mi najmä zamestnanie/prednáška Foto, kde som si mohol vyskúšať poctivú , analógovú výrobu fotografie. Tiež sa mi páčil prístup vedúcich, ktorí boli vždy ochotní mi pomôcť. Nočný pochod bol taktiež vynikajúci. Naučil som sa ako pracovať s jednočipovou vývojovou doskou a tiež základy architektúry takejto dosky. Ďalej som spoznal proces Van Dyke Brown a vyskúšal si jeho realizáciu.

Michal , Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, 17 rokov:

 

It akadémia
2018-10-19T07:52:15+02:00

Michal , Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, 17 rokov:

 

Páčilo sa mi najmä zamestnanie/prednáška Foto, kde som si mohol vyskúšať poctivú , analógovú výrobu fotografie. Tiež sa mi páčil prístup vedúcich, ktorí boli vždy ochotní mi pomôcť. Nočný pochod bol taktiež vynikajúci. Naučil som sa ako pracovať s jednočipovou vývojovou doskou a tiež základy architektúry takejto dosky. Ďalej som spoznal proces Van Dyke Brown a vyskúšal si jeho realizáciu.

Učiteľ – overovateľ inovatívnych metodík

V týchto dňoch sme na piatackych hodinách biológie začali s testovaním druhej “IT” metodiky projektu IT Akadémia, ktorá je zameraná na mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Naše hodiny preto opäť bádateľsky ožili.

Na začiatku hodiny nás zaujímali žiacke predstavy o živote v rôznych substrátoch a preto sme sa ich spýtali, či žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy, ako by sme to mohli zistiť, či dokázať a kde sa tieto organizmy nachádzajú a prečo.Či sa ich predstavy stotožňujú s realitou, budú môcť zistiť sami. Po úvodných videoblogoch sme žiakov rozdelili do skupín a začalo samotné riadené bádanie.Úlohou žiakov bolo naplniť Petriho misky alebo iné laboratórne sklo rôznym substrátom (piesok, rašelina, pôda). Všetky substráty navlhčili vodou a na ne pritlačili malé kúsky papiera, resp. tenký plátok jablka.

Svoje založené pokusy odfotili, prikryli a umiestnili na teplé miesto. Úlohou žiakov je v priebehu jedného týždňa vytvárať fotodokumentáciu a zaznamenávať do vopred pripravených pracovných listov zmeny, ktoré nastanú.

Cieľom tohto bádania je vlastné zistenie a prípadná zmena ich predstáv o tom, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom síce nespozorujeme, avšak sú veľmi prospešné, nakoľko sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, pretože práve pôdne baktérie zabezpečujú rozklad odumretých rastlín a živočíchov a tak sa podieľajú na tvorbe humusu. Veríme, že zistené fakty poopravia predstavy žiakov o baktériách, ktoré pre nich znamenajú len škodcov spôsobujúcich ochorenia.

Ako sa ukázalo, stanovený časový limit pre overenie metodiky bol opäť nepostačujúci a tak v nasledujúcich hodinách biológie budeme pokračovať druhou časťou metodiky, ktorá je zameraná na nekvitnúce byliny.

Janka , ZŠ Humenné, máj 2018

 

It akadémia
2018-10-19T07:37:29+02:00

Janka , ZŠ Humenné, máj 2018

 

V týchto dňoch sme na piatackych hodinách biológie začali s testovaním druhej “IT” metodiky projektu IT Akadémia, ktorá je zameraná na mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Naše hodiny preto opäť bádateľsky ožili. Na začiatku hodiny nás zaujímali žiacke predstavy o živote v rôznych substrátoch a preto sme sa ich spýtali, či žijú v pôde, piesku a rašeline nejaké organizmy, ako by sme to mohli zistiť, či dokázať a kde sa tieto organizmy nachádzajú a prečo.Či sa ich predstavy stotožňujú s realitou, budú môcť zistiť sami. Po úvodných videoblogoch sme žiakov rozdelili do skupín a začalo samotné riadené bádanie.Úlohou žiakov bolo naplniť Petriho misky alebo iné laboratórne sklo rôznym substrátom (piesok, rašelina, pôda). Všetky substráty navlhčili vodou a na ne pritlačili malé kúsky papiera, resp. tenký plátok jablka. Svoje založené pokusy odfotili, prikryli a umiestnili na teplé miesto. Úlohou žiakov je v priebehu jedného týždňa vytvárať fotodokumentáciu a zaznamenávať do vopred pripravených pracovných listov zmeny, ktoré nastanú. Cieľom tohto bádania je vlastné zistenie a prípadná zmena ich predstáv o tom, že v prírode existujú aj organizmy, ktoré voľným okom síce nespozorujeme, avšak sú veľmi prospešné, nakoľko sa podieľajú na kolobehu látok v prírode, pretože práve pôdne baktérie zabezpečujú rozklad odumretých rastlín a živočíchov a tak sa podieľajú na tvorbe humusu. Veríme, že zistené fakty poopravia predstavy žiakov o baktériách, ktoré pre nich znamenajú len škodcov spôsobujúcich ochorenia. Ako sa ukázalo, stanovený časový limit pre overenie metodiky bol opäť nepostačujúci a tak v nasledujúcich hodinách biológie budeme pokračovať druhou časťou metodiky, ktorá je zameraná na nekvitnúce byliny.

Žiak ZŠ– účastník IT tábora

Na LSTME sa mi páčil ľudský prístup inštruktorov a zároveň ich profesionalita. Oceňujem aj dostatočnú  pestrosť zamestnaní a možnosť získať odmenu za dobre vykonanú prácu. Dobrou voľbou bolo aj rozdelenie do skupín podľa znalostí. Naučil som sa nové algoritmy, jazyk GO a ako presne funguje procesor.

 

Jakub, Základná škola s materskou školou, Ludanice, 15 rokov:

 

It akadémia
2018-10-19T07:44:30+02:00

Jakub, Základná škola s materskou školou, Ludanice, 15 rokov:

 

Na LSTME sa mi páčil ľudský prístup inštruktorov a zároveň ich profesionalita. Oceňujem aj dostatočnú  pestrosť zamestnaní a možnosť získať odmenu za dobre vykonanú prácu. Dobrou voľbou bolo aj rozdelenie do skupín podľa znalostí. Naučil som sa nové algoritmy, jazyk GO a ako presne funguje procesor.  
0
0
It akadémia