Vysoká škola ako IT Akadémia partner

Partnerstvo s IT akadémiou sa uzatvára na zmluvnom princípe formou dohody o spolupráci, prípadne memoranda a daný subjekt získava postavenie „IT Akadémia partner“ (nejde o partnera CVTI SR ako prijímateľa NFP, ale o partnera IT Akadémie)

Rozlišujú sa 2 úrovne partnerstva:

 1. úroveň:
 • VŠ sa prostredníctvom expertov a odborných zamestnancov podieľa na príprave a realizácii všetkých častí aktivity 1:
  • Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT
  • Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore
  • Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ, SŠ
  • Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied
  • ECDL – štandard digitálnej gramotnosti učiteľov, študentov VŠ, žiakov SŠ
 • VŠ vytvára partnerstva a siete so strednými a základnými školami pre realizáciu konkrétnych vzdelávacích a popularizačných aktivít.
 • VŠ spolupracuje s IT firmami pri realizácii jednotlivých častí aktivity 2.
 • VŠ získa podporu pre zriadenie a vybavenie špeciálnej technologickej učebne pre realizáciu vzdelávacích aktivít.

Predpokladá sa, že v tejto pozícii budú UPJŠ,  TUKE, UNIZA, UKF a UMB ako partneri CVTI SR.

 1. úroveň:

VŠ prostredníctvom expertov a odborných zamestnancov spolupracuje pri realizácii odborných aktivít projektu:

 • pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT
 • pri tvorbe programu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ
 • pri inovácii prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore
 • VŠ vytvára partnerstvá a siete so základnými a strednými školami pre implementáciu výstupov aktivity 1 do vzdelávania
 • VŠ sa podieľa na príprave a využívaní výstupov projektu pre inováciu vysokoškolského vzdelávania v aktivite 2
 • predovšetkým programy SAP akadémie, Data Science Akadémie, Internet of Things, IKT pre prax
 • využitie výstupov pre vzdelávanie budúcich učiteľov.

Predpokladá sa, že v tejto pozícii budú ďalšie vysoké školy, na ktorých sa realizuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch  zameraných na informatiku, matematiku, prírodné vedy a učiteľstvo v týchto predmetoch.