Národný projekt sa predlží do 31.8.2021 (prebieha proces zmeny zmluvy o NFP)

Pôvodne plánovaný koniec projektu 31.10.2020 sa predlžuje do 31.8.2021.

Pokračujeme v realizácii doterajších aktivít:

·         pokračovanie vo používaní 901 doteraz vytvorených inovatívnych metodík

·         rozšírenie inovatívneho obsahu v podporovaných predmetoch – 210 nových inovatívnych metodík

·         pokračovanie overovania konceptu informatickej triedy a v zmysle návrhu nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku

·         pokračovanie vo  formálnom vzdelávaní učiteľov (aj formou webinárov) hlavne pre využívanie inovatívnych metodík, digitálnych nástrojov a online vyučovanie

·         podpora rozširujúceho štúdia pre učiteľov informatiky 

·         realizácia  otvorených hodín ako platformy pre príklady dobrej praxe a výmenu skúsenosti 

·         realizácia stáží a exkurzii v IT firmách

·         realizácia konferencii pre učiteľov  – priestor pre prezentáciu najlepších príkladov praxe a formulácia podnetov pre skvalitňovanie vzdelávania

·         realizácia popularizačných a motivačných aktivít v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania žiakov a učiteľov prezenčnou, dištančnou a videokonferenčnou formou

·         zvýšenie digitálnej gramotnosti a komunikačných kompetencií žiakov a učiteľov SŠ i ZŠ, študentov VŠ  – príprava a testovanie na ECDL a ECo_C

·         pokračovanie vo vytváraní lokálnych sieti SŠ a ZŠ s podporou VŠ a IT firiem

·         pokračovanie v inovácii predmetov na VŠ v oblastiach odborného zamerania

 

Podporíme transformáciu vzdelávania a škôl pre digitálnu dobu:

·         príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre min. 400 riaditeľov škôl – ako pripraviť školu na digitálnu budúcnosť (aj na krízové stavy) – rámec  „digitálnej školy“, manažment online vzdelávania, príprava na transformáciu vzdelávania,

·         príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre školských koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT (§ 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.) na min. 400 školách  – ako podporovať a koordinovať činnosť učiteľov pri transformácii vzdelávania –  zvyšovanie zručnosti učiteľov pre prácu s digitálnym obsahom, pre online vzdelávanie

Rozšírime cieľové skupiny aj na Bratislavsky samosprávny kraj – zapojíme min. 2000 žiakov a 500 učiteľov do aktivít projektu.

IT Akadémia sa otvára pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Staňte sa aj Vy IT Akadémia partner. Prvým krokom je vyplnenie dotazníka na https://dotazniky.itakademia.sk/ – Zapojenie sa do projektu najneskôr do 30.9.2020