IT Akadémia umožní žiakom a študentom dobre sa uplatniť v konkurenčnom prostredí na trhu práce:

  • zmenou postojov – „Chcem študovať IT“
  • zvýšením úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
  • osvojením si nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
  • rozvojom vedeckej a technickej gramotnosti – získaním bádateľských kompetencií
No post found