Nové predmety či stáže. Aktivity národného projektu reálne inovujú vzdelávanie v oblasti IT aj na vysokých školách

Pôvodne plánovaný koniec projektu 31.10.2020 sa predlžuje do 31.8.2021. Pokračujeme v realizácii doterajších aktivít:
  • pokračovanie vo používaní 901 doteraz vytvorených inovatívnych metodík
• rozšírenie inovatívneho obsahu v podporovaných predmetoch – 210 nových inovatívnych metodík • pokračovanie overovania konceptu informatickej triedy a v zmysle návrhu nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku • pokračovanie vo formálnom vzdelávaní učiteľov (aj formou webinárov) hlavne pre využívanie inovatívnych metodík, digitálnych nástrojov a online vyučovanie • podpora rozširujúceho štúdia pre učiteľov informatiky • realizácia otvorených hodín ako platformy pre príklady dobrej praxe a výmenu skúsenosti • realizácia stáží a exkurzii v IT firmách • realizácia konferencii pre učiteľov – priestor pre prezentáciu najlepších príkladov praxe a formulácia podnetov pre skvalitňovanie vzdelávania • realizácia popularizačných a motivačných aktivít v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania žiakov a učiteľov prezenčnou, dištančnou a videokonferenčnou formou • zvýšenie digitálnej gramotnosti a komunikačných kompetencií žiakov a učiteľov SŠ i ZŠ, študentov VŠ – príprava a testovanie na ECDL a ECo_C • pokračovanie vo vytváraní lokálnych sieti SŠ a ZŠ s podporou VŠ a IT firiem • pokračovanie v inovácii predmetov na VŠ v oblastiach odborného zamerania Podporíme transformáciu vzdelávania a škôl pre digitálnu dobu: • príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre min. 400 riaditeľov škôl – ako pripraviť školu na digitálnu budúcnosť (aj na krízové stavy) – rámec „digitálnej školy“, manažment online vzdelávania, príprava na transformáciu vzdelávania, • príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre školských koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT (§ 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.) na min. 400 školách – ako podporovať a koordinovať činnosť učiteľov pri transformácii vzdelávania – zvyšovanie zručnosti učiteľov pre prácu s digitálnym obsahom, pre online vzdelávanie Rozšírime cieľové skupiny aj na Bratislavsky samosprávny kraj – zapojíme min. 2000 žiakov a 500 učiteľov do aktivít projektu.