OTVORENÉ HODINY PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ

OTVORENÉ HODINY PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ

Postupnosť pri prihlásení:

  1. Prihlásiť sa do portálu https://registracia.itakademia.sk
  2. V časti Aktivity zvoliť Prihlásiť sa na aktivitu
  3. Nájsť v zozname ponúkaných aktivít otvorenú hodinu pre mnou požadovaný predmet
  4. Vybrať si termín na ktorý sa chcem prihlásiť a kliknúť na prihlásiť
  5. Vyplniť požadované údaje a súhlasy a potvrdiť prihlásenie
  6. Vyplniť krátky dotazník. Informácie k nemu dostanete po potvrdení prihlásenia na otvorenú hodinu.

POPULARIZAČNÉ PREDNÁŠKY a WORKSHOPY PRE UČITEĽOV ZŠ a SŠ

POPULARIZAČNÉ PREDNÁŠKY a WORKSHOPY PRE UČITEĽOV ZŠ a SŠ

Na každej partnerskej univerzite, popr. vo vybraných IT firmách sa budú, po celú dobu trvania projektu realizovať popularizačné prednášky, ktorých sa budú môcť zúčastniť učitelia všetkých partnerských škôl. Popularizačné prednášky budú zabezpečovať Experti IT 1 z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Na partnerských univerzitách a partnerských základných a stredných školách sa v priebehu projektu budú realizovať poldňové a celodňové workshopy zamerané na prezentovanie pripravených inovatívnych metodík, nových informatických a motivačných predmetov. Učiteľom budú tvorcami (Expert pre inovácie 1.A-F Expert 1A, Expert 1B, Expert 1C.) prezentované metodiky a novovytvorené informatické a motivačné predmety aj s metodickými usmerneniami k realizácii ich výučby. Realizácia týchto workshopov bude okrem výjazdov na partnerské školy aj formou realizácie metodických dní a klubov učiteľov v jednotlivých prírodovedných predmetoch, matematike a informatike na partnerských univerzitách.

Ponuka popularizačných prednášok a workshopov

EXKURZIE PRE UČITEĽOV SŠ

EXKURZIE PRE UČITEĽOV SŠ

Exkurzie tvoria neodmysliteľnú časť pri prepájaní vyučovacieho procesu s praxou a na získanie prehľadu o najnovších vedeckých výsledkoch. V rámci projektu bude pre vybrané skupiny učiteľov v spolupráci s Expertmi IT vytvorená metodika realizácie exkurzií. Exkurzie učiteľov informatiky v IT firmách zvýšia popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií vo vyučovaní nielen informatiky a ukáže prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vyučovania v predmetoch s využitím IT. V rámci projektu bude realizovaných 10 exkurzií pre max. 15 členné skupiny učiteľov informatiky zo SŠ.

STÁŽE PRE UČITEĽOV SŠ

STÁŽE PRE UČITEĽOV SŠ

V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Firmy a Experti IT z daných firiem zabezpečujúci stáže budú vyberaní na základe zmluvy o spolupráci. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.

NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE PRE UČITEĽOV

NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE PRE UČITEĽOV INFORMATIKY, MATEMATIKY, PRÍRODNÝCH A TECHNICKÝCH VIED NA ZŠ A SŠ

Učiteľom zo ZŠ resp. SŠ, ktorí v rámci 1.1 budú participovať pri tvorbe inovovaných metodík, bude umožnené jedenkrát za obdobie jeho realizácie zúčastniť sa národných resp. medzinárodných konferencií pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied zo ZŠ a SŠ na území Slovenskej alebo Českej republiky Na týchto konferenciách sa učitelia oboznámia s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci didaktík ich predmetov. Tieto poznatky následne využijú v rámci aktivity 1.1 pri tvorbe inovatívnych metodík a ich implementácii do vyučovania.

Každoročne počas doby trvania projektu sa bude realizovať 3 dňová konferencia pre vybraných učiteľov ZŠ a SŠ. Na konferenciu budú prizvaní aj lídri pracovných skupín za jednotlivé predmety a garanti jednotlivých podaktivít. V rámci konferencie budú prejednávané možnosti inovácie vyučovacieho procesu v rámci jednotlivých predmetov využitím metodík vytvorených v rámci 1.1, ako aj možnosti implementácie novovytvorených premetov v rámci informatických tried na školách.V rámci neformálneho vzdelávania máme snahu o vytvorenie diskusných fór aj pre učiteľov, ktorí sa z dôvodu pilotnej realizácie nemohli priamo zúčastniť formálneho – kontinuálneho vzdelávania, a ktorým touto formou bude poskytnutý vytvorený vzdelávací obsah jednotlivých vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania za účelom samoštúdia s využitím týchto diskusných fór na konzultácie.

VZDELÁVANIE RIADITEĽOV ZŠ A SŠ PRE PREMENU ŠKOLY NA VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ​

VZDELÁVANIE RIADITEĽOV ZŠ A SŠ PRE PREMENU ŠKOLY NA VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ​​

Riaditeľ školy zodpovedá za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Úspešnosť absolventov v prijatí na vyšší stupeň štúdia, ako aj ich profesijná orientácia, je jedným z vysoko hodnotených ukazovateľov kvality danej školy. Efektívnosť zavádzania inovácií do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov zodpovedá riaditeľ. Cieľom vzdelávania riaditeľov je pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

 Vzdelávanie bude zamerané na:

vymedzenie špecifík prípravy na profesie v IT sektore, odborom a praxou požadované profily absolventov,

oboznámenie so zásadami bádateľsky orientovanej výučby, nástrojmi hodnotenia digitálnej a vedeckej gramotnosti,

prezentovanie úspešných inovácií vzdelávacieho procesu s merateľným dopadom na výsledky žiakov,

ozrejmenie komplementarity projektových aktivít a stratégie pre dosiahnutie merateľných ukazovateľov.