OTVORENÉ HODINY PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ

OTVORENÉ HODINY PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ

Otvorená hodina prebieha v reálnych pedagogických podmienkach ako vyučovacia hodina so žiakmi.  Obsahom otvorenej hodiny je inovatívna metodika, s ktorou má učiteľ dobrú skúsenosť z overovania, resp. z používania. Na otvorené hodiny pozývame učiteľov z iných škôl. Na hodine sa môže zúčastniť expert z autorov inovatívnych metodík z daného predmetu. Možná i medzipredmetová účasť (napr. učiteľ biológie na otvorenej hodine chémie) a účasť učiteľa základnej školy na strednej škole a opačne.  Po otvorenej hodine je  priestor na analýzu vyučovacej hodiny a diskusiu  zúčastnených učiteľov (v rozsahu min. 60 min.).

Postupnosť pri prihlásení:

  1. Prihlásiť sa do portálu https://registracia.itakademia.sk
  2. V časti Aktivity zvoliť Prihlásiť sa na aktivitu
  3. Nájsť v zozname ponúkaných aktivít otvorenú hodinu pre mnou požadovaný predmet
  4. Vybrať si termín na ktorý sa chcem prihlásiť a kliknúť na prihlásiť
  5. Vyplniť požadované údaje a súhlasy a potvrdiť prihlásenie
  6. Vyplniť krátky dotazník. Informácie k nemu dostanete po potvrdení prihlásenia na otvorenú hodinu.

POPULARIZAČNÉ PREDNÁŠKY a WORKSHOPY PRE UČITEĽOV ZŠ a SŠ

POPULARIZAČNÉ PREDNÁŠKY a WORKSHOPY PRE UČITEĽOV ZŠ a SŠ

Na každej partnerskej univerzite, popr. vo vybraných IT firmách sa budú, po celú dobu trvania projektu realizovať popularizačné prednášky, ktorých sa budú môcť zúčastniť učitelia všetkých partnerských škôl. Popularizačné prednášky budú zabezpečovať Experti IT 1 z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Na partnerských univerzitách a partnerských základných a stredných školách sa v priebehu projektu budú realizovať poldňové a celodňové workshopy zamerané na prezentovanie pripravených inovatívnych metodík, nových informatických a motivačných predmetov. Učiteľom budú tvorcami (Expert pre inovácie 1.A-F Expert 1A, Expert 1B, Expert 1C.) prezentované metodiky a novovytvorené informatické a motivačné predmety aj s metodickými usmerneniami k realizácii ich výučby. Realizácia týchto workshopov bude okrem výjazdov na partnerské školy aj formou realizácie metodických dní a klubov učiteľov v jednotlivých prírodovedných predmetoch, matematike a informatike na partnerských univerzitách.

Všetky partnerské univerzity ako i školské výpočtové strediska sú poskytovateľmi inovačného vzdelávania (http://itakademia.sk/zoznam-inovacneho-vzdelavania/) a preto pre školy sú partnerom, ktorý im môže zabezpečovať vzdelávanie pre aktualizačné vzdelávanie na škole v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch č. 138/2019. Preto workshopy realizované na univerzitách, školských výpočtových strediskách a partnerských školách majú charakter vzdelávaní, ktoré si učiteľ môže dať v škole akceptovať do hodín aktualizačného vzdelávania, ktoré má priebežne absolvovať. Z každého workshopu učiteľ dostane potvrdenie o jeho absolvovaní, v ktorom bude mať všetky potrebné údaje pre akceptovanie workshopu ako súčasť aktualizačného vzdelávania.

Workshopy sa realizujú prevažne na univerzitách a školských výpočtových strediskách. V prípade záujmu zrealizovať workshop mimo univerzity v rámci kapacitných možností vieme zrealizovať v prípade dohody a dostatočného záujmu aj workshop priamo na škole. V prípade záujmu o takýto workshop nás kontaktujte mailom na vzdelavanie@itakademia.sk s popisom obsahu workshopu ako i predpokladaného počtu učiteľov, ktorí sa workshopu zúčastnia.

Workshopy majú spravidla 4 vyučovacie hodiny (poldňový workshop), respektíve 8 vyučovacích hodín (celodenný workshop). Niektoré ponúkané témy pozostávajú z viacerých stretnutí (workshopov) a je na učiteľovi, ktorých z nich sa zúčastní. Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania sa vydáva za každý workshop zvlášť.

Obsah workshopov

Obsah workshopov pre prírodné a technické vedy, matematiku a informatika vo výučbe

Obsah workshopov pre nové informatické predmety

Obsah workshopov pre Informatiku v prírodných vedách a matematike a Internet vecí

 

Postupnosť pri prihlásení:

  1. Prihláste sa do portálu https://registracia.itakademia.sk
  2. Vyberte si ktorú ponuku workshopov si chcete prezrieť.
Poskytovateľ Ponuka workshopov
UPJŠ
UMB
UKF
TUKE
UNIZA
Poskytovateľ Ponuka workshopov
ŠVS Banská Bystrica
ŠVS Lipovský Mikuláš
ŠVS Michalovce
ŠVS Piešťany

Prístup k workshopom je aj nasledovný: V časti Aktivity/Prihlásiť sa na aktivitu si nájdite aktivitu Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ na konkrétnej univerzite a dajte prihlásiť sa.

  1. Vyberte si konkrétny workshop a dajte Prihlásiť sa
  2. Vyplňte požadované údaje a súhlasy a potvrdiť prihlásenie

Ak si chcete len pozrieť ponuku vypísaných vzdelávaní použite linky nižšie. Pozor kliknutím na Prihlásiť sa Vás nasmeruje na stránku https://registrácia.itakademia.sk a musíte použiť postup popísaný vyššie. Toto sú len verejné linky na pozretie vypísaných workshopov bez nutnosti prihlasovať sa do portálu.

 

Aktuálna ponuka workshopov
Poskytovateľ Ponuka workshopov
UPJŠ
UMB
UKF
TUKE
UNIZA
Poskytovateľ Ponuka workshopov
ŠVS Banská Bystrica
ŠVS Lipovský Mikuláš
ŠVS Michalovce
ŠVS Piešťany

EXKURZIE PRE UČITEĽOV SŠ

EXKURZIE PRE UČITEĽOV SŠ

Exkurzie tvoria neodmysliteľnú časť pri prepájaní vyučovacieho procesu s praxou a na získanie prehľadu o najnovších vedeckých výsledkoch. V rámci projektu bude pre vybrané skupiny učiteľov v spolupráci s Expertmi IT vytvorená metodika realizácie exkurzií. Exkurzie učiteľov informatiky v IT firmách zvýšia popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií vo vyučovaní nielen informatiky a ukáže prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vyučovania v predmetoch s využitím IT. V rámci projektu bude realizovaných 10 exkurzií pre max. 15 členné skupiny učiteľov informatiky zo SŠ.

Zrealizované exkurzie
Podujatie Určená MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA
Exkurzie v IT firmách pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
učitelia
GlobalLogic Košice - Staré Mesto
31.01.2020 (08:30 -12:30)
Exkurzie v IT firmách pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
učitelia
GlobalLogic Košice - Staré Mesto
02.12.2019 (08:30 -12:30)

STÁŽE PRE UČITEĽOV SŠ

STÁŽE PRE UČITEĽOV SŠ

V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov stredných škôl umožnená stáž v regionálnych IT firmách. Firmy a Experti IT z daných firiem zabezpečujúci stáže budú vyberaní na základe zmluvy o spolupráci. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.

Podujatie Určená MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ
učitelia informatiky SŠ
T-Systems Košice - Staré Mesto
29.07.2019 - 09.08.2019
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ
učitelia informatiky SŠ
Fpt Slovakia Košice - Juh
22.07.2019 - 02.08.2019
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ
učitelia informatiky SŠ
T-Systems Košice - Staré Mesto
06.08.2018 - 17.08.2018
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ
učitelia informatiky SŠ
247.sk Košice - Sever
13.08.2018 - 24.08.2018
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ
učitelia informatiky SŠ
Fpt Slovakia Košice - Juh
23.07.2018 - 03.08.2018
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ
učitelia informatiky SŠ
Fpt Slovakia Košice - Juh
23.07.2018 - 03.08.2018
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ
učitelia informatiky SŠ
GlobalLogic Košice - Staré Mesto
09.07.2018 - 20.07.2018

NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE PRE UČITEĽOV

NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE PRE UČITEĽOV INFORMATIKY, MATEMATIKY, PRÍRODNÝCH A TECHNICKÝCH VIED NA ZŠ A SŠ

Učiteľom zo ZŠ resp. SŠ, ktorí v rámci 1.1 budú participovať pri tvorbe inovovaných metodík, bude umožnené zúčastniť sa národných resp. medzinárodných konferencií pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied zo ZŠ a SŠ na území Slovenskej alebo Českej republiky Na týchto konferenciách sa učitelia oboznámia s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci didaktík ich predmetov. Tieto poznatky následne využijú v rámci aktivity 1.1 pri tvorbe inovatívnych metodík a ich implementácii do vyučovania.

Každoročne počas doby trvania projektu sa bude realizovať 3 dňová konferencia pre vybraných učiteľov ZŠ a SŠ. Na konferenciu budú prizvaní aj lídri pracovných skupín za jednotlivé predmety a garanti jednotlivých podaktivít. V rámci konferencie budú prejednávané možnosti inovácie vyučovacieho procesu v rámci jednotlivých predmetov využitím metodík vytvorených v rámci 1.1, ako aj možnosti implementácie novovytvorených premetov v rámci informatických tried na školách.V rámci neformálneho vzdelávania máme snahu o vytvorenie diskusných fór aj pre učiteľov, ktorí sa z dôvodu pilotnej realizácie nemohli priamo zúčastniť formálneho – kontinuálneho vzdelávania, a ktorým touto formou bude poskytnutý vytvorený vzdelávací obsah jednotlivých vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania za účelom samoštúdia s využitím týchto diskusných fór na konzultácie.

Komplexné zabezpečenie konferencie stravovanie, ubytovanie, cestovné bude hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, zmluva o NFP č. OPĽZ/3/2017, kód ITMS2014+: 312011F057.

Konferencie na rok 2020
Podujatie Určená MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA
Konferencia DidInfo 2020
učitelia ZŠ a SŠ
Liberec, Česká republika
12.02.2020 - 14.02.2020
Zrealizované konferencie
Podujatie Určená MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA
Konferencia DidInfo 2019
učitelia ZŠ a SŠ
Banská Bystrica
03.04.2019 - 05.04.2019
Konferencia Didfyz 2019
učitelia ZŠ a SŠ
Hotel Boboty Terchová
09.10.2019 - 12.10.2019
Konferencia národného projektu pre učiteľov stredných škôl
učitelia SŠ
Hotel Hutník I, Vysoké Tatry
17.10.2019 - 19.10.2019
Konferencia národného projektu pre učiteľov základných škôl
učitelia ZŠ
Hotel Hutník I, Vysoké Tatry
29.11.2018 - 01.12.2018
Konferencia NetAcad
učitelia SŠ
KC SAV Akademia Stará Lesná
14.06.2018 - 16.06.2018

VZDELÁVANIE RIADITEĽOV ZŠ A SŠ PRE PREMENU ŠKOLY NA VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ​

VZDELÁVANIE RIADITEĽOV ZŠ A SŠ PRE PREMENU ŠKOLY NA VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ​​

Riaditeľ školy zodpovedá za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Úspešnosť absolventov v prijatí na vyšší stupeň štúdia, ako aj ich profesijná orientácia, je jedným z vysoko hodnotených ukazovateľov kvality danej školy. Efektívnosť zavádzania inovácií do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov zodpovedá riaditeľ. Cieľom vzdelávania riaditeľov je pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

 Vzdelávanie bude zamerané na:

vymedzenie špecifík prípravy na profesie v IT sektore, odborom a praxou požadované profily absolventov,

oboznámenie so zásadami bádateľsky orientovanej výučby, nástrojmi hodnotenia digitálnej a vedeckej gramotnosti,

prezentovanie úspešných inovácií vzdelávacieho procesu s merateľným dopadom na výsledky žiakov,

ozrejmenie komplementarity projektových aktivít a stratégie pre dosiahnutie merateľných ukazovateľov.

Podujatie Určená MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA
Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť
riaditelia, zástupcovia riaditeľa ZŠ a SŠ
UNIZA Žilina
15.02.2018
Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť
riaditelia, zástupcovia riaditeľa ZŠ a SŠ
UMB B. Bystriva
13.02.2018
Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť
riaditelia, zástupcovia riaditeľa ZŠ a SŠ
UKF Nitra
12.02.2018
Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť
riaditelia, zástupcovia riaditeľa ZŠ a SŠ
UPJŠ Košice
18.01.2018

SIEŤOVÉ FÓRUM

SIEŤOVÉ FÓRUM

Na Žilinskej univerzite v Žiline sa konalo sa pilotné SIEŤOVÉ FÓRUM. Podujatie rieši aj otázky rozširovania digitálnych kompetencií.

SIEŤOVÉ FÓRUM má identifikovať aktuálne možnosti spolupráce v oblasti získavania a rozširovania digitálnych kompetencií. Úvodné podujatie sa konalo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Hovorilo sa o možnostiach spolupráce so strednými školami.   

Potrebné je predovšetkým zintenzívniť spoluprácu. V tomto smere je tu ponuka zdieľať počítačové a sieťové laboratóriá KIS FRI UNIZA alebo možnosť obojstrannej praxe žiakov. Vývoj softvérových riešení pre školy sa môže stať výstupom bakalárskych, diplomových, ale aj semestrálnych prác. Pokračovať budú aj ďalšie odborné workshopy realizované prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Najväčší záujem je o workshop: „Ako začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu.“  

Sieťové fórum, ktoré sa konalo 30. januára 2020 na Žilinskej univerzite v Žiline predstavovalo takzvaný  kick off meeting podujatia SIEŤOVÉ FÓRUM.  Komunita je otvorená aj pre ďalších pedagógov, ktorí nemali možnosť sa zúčastniť prvého, úvodného stretnutia. Termíny ďalších budú zverejnené aj na webovej stránke http://itakademia.sk/sietove-forum-2/

Podujatie má riešiť otázky súvisiace so v súčasnosti sa meniacou demografiou trhu práce. Tá predpokladá čoraz viac digitálnych zručností a menej fyzickej práce. Dostatočné digitálne kompetencie obyvateľstva sú tak významným faktorom ovplyvňujúcim uplatnenie sa na pracovnom trhu.  

Na žilinskom sieťovom fóre sa diskutujúci venovali témam, ako zvýšiť u študentov motiváciu pre počítačové siete, bezpečnosť v digitálnom svete, zdieľanie best-practise od učiteľov na stredných školách, nástroje na podporu komunikácie v triede, možnosti rozširujúceho odborného vzdelávania pre učiteľov, podpora vzdelávania so zameraním sa na Cisco Netacad či webovému portálu, ktorý by bol určený pre všetkých učiteľov stredných škôl. Podobne plánuje sieťové fórum zapojiť aj ďalších diskutujúcich odborníkov na podujatiach tohto formátu.