Konferencia pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied na stredných školách 
V dňoch 17. – 19. októbra 2019 pripravujeme Konferenciu pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied na stredných školách, ktorej cieľom je oboznámiť učiteľov s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci didaktík uvedených predmetov. Pozvánka a bližšie informácie budú zverejnené v prvom októbrovom týždni.

VZDELÁVANIE RIADITEĽOV ZŠ A SŠ PRE PREMENU ŠKOLY NA VZDELÁVANIE PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ:

Riaditeľ školy zodpovedá za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Úspešnosť absolventov v prijatí na vyšší stupeň štúdia, ako aj ich profesijná orientácia, je jedným z vysoko hodnotených ukazovateľov kvality danej školy. Efektívnosť zavádzania inovácií do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov zodpovedá riaditeľ. Cieľom vzdelávania riaditeľov je pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

Vzdelávanie bude zamerané na:

  • vymedzenie špecifík prípravy na profesie v IT sektore, odborom a praxou požadované profily absolventov,
  • oboznámenie so zásadami bádateľsky orientovanej výučby, nástrojmi hodnotenia digitálnej a vedeckej gramotnosti,
  • prezentovanie úspešných inovácií vzdelávacieho procesu s merateľným dopadom na výsledky žiakov,
  • ozrejmenie komplementarity projektových aktivít a stratégie pre dosiahnutie merateľných ukazovateľov.

OTVORENÉ HODINY PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ:

V rámci projektu sa budú môcť všetci učitelia partnerských škôl zúčastniť tzv. otvorených hodín, ktoré budú viesť Experti spolupracujúci s príslušnými partnerskými univerzitami v rámci 1.1. na tvorbe resp. inovácii metodík. Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.

POPULARIZAČNÉ PREDNÁŠKY PRE UČITEĽOV SŠ:

Na každej partnerskej univerzite sa budú raz ročne, po celú dobu trvania projektu realizovať popularizačné prednášky, ktorých sa budú môcť zúčastniť učitelia informatiky všetkých partnerských škôl. Popularizačné prednášky budú zabezpečovať Experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Už realizované popularizačné prednášky –  je potrebné dať odklik na informácie o realizovanej prednáške Informatika a poznávanie ľudského mozgu. http://itakademia.sk/sk/domov/%E2%80%A21-2-vzdelavanie-ucitelov-informatiky-matematiky-prirodovednych-a-technickych-predmetov-zs-a-ss/popularizacne-prednasky-pre-ucitelov-informatiky-ss/

 

EXKURZIE PRE UČITEĽOV SŠ:

Exkurzie tvoria neodmysliteľnú časť pri prepájaní vyučovacieho procesu s praxou a na získanie prehľadu o najnovších vedeckých výsledkoch. V rámci projektu bude pre vybrané skupiny učiteľov v spolupráci s Expertmi IT vytvorená metodika realizácie exkurzií. Exkurzie učiteľov informatiky v IT firmách zvýšia popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií vo vyučovaní nielen informatiky a ukáže prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vyučovania v predmetoch s využitím IT. V rámci projektu bude realizovaných 10 exkurzií pre max. 15 členné skupiny učiteľov informatiky zo SŠ.

STÁŽE PRE UČITEĽOV SŠ:

V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Firmy a Experti IT z daných firiem zabezpečujúci stáže budú vyberaní na základe zmluvy o spolupráci. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.

NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE PRE UČITEĽOV INFORMATIKY, MATEMATIKY, PRÍRODNÝCH A TECHNICKÝCH VIED NA ZŠ A SŠ

Učiteľom zo ZŠ resp. SŠ, ktorí v rámci 1.1 budú participovať pri tvorbe inovovaných metodík, bude umožnené jedenkrát za obdobie jeho realizácie zúčastniť sa národných resp. medzinárodných konferencií pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied zo ZŠ a SŠ na území Slovenskej alebo Českej republiky Na týchto konferenciách sa učitelia oboznámia s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci didaktík ich predmetov. Tieto poznatky následne využijú v rámci aktivity 1.1 pri tvorbe inovatívnych metodík a ich implementácii do vyučovania.

Každoročne počas doby trvania projektu sa bude realizovať 3 dňová konferencia pre vybraných učiteľov ZŠ a SŠ. Na konferenciu budú prizvaní aj lídri pracovných skupín za jednotlivé predmety a garanti jednotlivých podaktivít. V rámci konferencie budú prejednávané možnosti inovácie vyučovacieho procesu v rámci jednotlivých predmetov využitím metodík vytvorených v rámci 1.1, ako aj možnosti implementácie novovytvorených premetov v rámci informatických tried na školách.V rámci neformálneho vzdelávania máme snahu o vytvorenie diskusných fór aj pre učiteľov, ktorí sa z dôvodu pilotnej realizácie nemohli priamo zúčastniť formálneho – kontinuálneho vzdelávania, a ktorým touto formou bude poskytnutý vytvorený vzdelávací obsah jednotlivých vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania za účelom samoštúdia s využitím týchto diskusných fór na konzultácie.