Vážení učitelia základných škôl,
 
v nadväznosti na aktuálne informácie ohľadom opatrení pre 2. vlnu pandémie a po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva a  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pokračujeme v príprave Konferencie učiteľov pre základné školy v dňoch 1.-3.10.2020 (hotel Átrium v Novom Smokovci) so stanoveným programom – http://itakademia.sk/konferencia-pre-ucitelov-zakladnych-skol-a-ucitelov-nizsich-rocnikov-osemrocnych-gymnazii/ . Konferencie sa v piatok zúčastni aj minister školstva.
 
Chápeme obavy niektorých kolegov (už prihlásených alebo tých, ktorí ešte zvažujú účasť), či sa zúčastniť konferencie. V tomto smere chceme účastníkov ubezpečiť, že počas konferencie budú dodržiavané všetky aktuálne odporúčané opatrenia a pravidlá pre hromadné akcie v súvislosti s COVID-19. Ak by sa situácia zhoršila a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade by prijal prísnejšie opatrenia, tak konferenciu v danom termíne nebudeme realizovať. Konferencia sa neuskutoční aj v prípade, ak by počet potvrdenej účasti bol menší ako  80 učiteľov ZŠ. Rozhodnutie v tomto smere oznámime najneskôr 28.9.2020.
 
S pozdravom
 
Projektový tím NP IT Akadémia

Konferencia pre učiteľov základných škôl a učiteľov nižších ročníkov osemročných gymnázií

Konferencia sa bude konať v dňoch 1. –3. októbra 2020 v hoteli Átrium v Novom Smokovci a rámcový program konferencie je uvedený nižšie. Na konferenciu je možné sa prihlásiť prostredníctvom linku https://dotazniky.itakademia.sk. Termín na prihlásenie sa na konferenciu je do 18.9.2020. Počet miest na konferenciu je limitovaný a preto z prihlásených uchádzačov bude v prípade väčšieho záujmu spravený výber s ohľadom na preferovaný vyučovací predmet ako i aktívnu účasť školy a učiteľa v aktivitách projektu. Školy ktoré sú vybavené IT ScienceLAB-om na konferenciu vyšlú 2 učiteľov s rôznou aprobáciou. Školy, ktoré nie sú vybavené laboratóriom z projektu IT Akadémia môžu na konferenciu vyslať maximálne 2 učiteľov s rôznou aprobáciou.

Štvrtok „Má to zmysel“

13:00 – 15:15           Trendy v STEM vzdelávaní - panelová diskusia

                                      diskusia odborníkov z iných projektov a iniciatív

15:45 – 18:00           Moja profesijná kariéra sa začala už na ZŠ

                                      životné príbehy reprezentantov rôznych profesií

20:00 – 21:00           Atraktívna veda s vysokou pridanou hodnotou

                                      vedecké témy, ktorých riešenie ešte len očakávame

Piatok „Už vieme prečo a ako na to“

08:30 – 10:00           Príklady dobrej praxe inovatívnych metodík

                                      prezentujeme, čo sme pri overovaní metodík zistili

                                 Osvojenie si zásad a postupu pri tvorbe metodík

                                      pripomíname si ako na to

10:30 – 12:30           Tvorba vlastnej metodiky

                                      pracujeme v predmetových skupinách

14:00 – 16:00           Prezentácia a obhajoba vytvorenej metodiky pred kolegami

                                      diskutujeme a argumentujeme

16:30 – 18:00           Plenárne prezentácie metodík

                                      zdieľame svoje námety

19:00 –                       Neformálne diskusie a sieťovanie

Sobota „Výsledky nás zaväzujú“
08:30 – 10:00           Preukázanie dosiahnutých výsledkov z pohľadu:

  • zmeny postojov žiakov k STEM odborom,
  • rozvoja žiackych zručností, spôsobilostí a gramotností,
  • naplnenia vzdelávacích cieľov,
  • posilnenie záujmu o štúdium informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov.
10:30 – 12:00           Zabezpečenie udržateľnosti – digitálna škola