Vážení overovatelia a používatelia,

touto cestou by sme Vás radi informovali, že  sa v termíne 17.-19.10.2019 prebieha Konferencia pre učiteľov stredných škôl národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie s miestom konania Tatranské Matliare.  Cieľom konferencie je oboznámenie učiteľov s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci didaktík uvedených predmetov.

Pre účely prejavenia záujmu je nutne vyplniť záväznú prihlášku do pondelka 14.10.2019 12:00.

Link na prihlasovanie

Priebežné informácie o podujatí môžete nájsť na oficiálnej Facebook stránke projektu.

Komplexné zabezpečenie konferencie stravovanie, ubytovanie, cestovné bude hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, zmluva o NFP č. OPĽZ/3/2017, kód ITMS2014+: 312011F057.

Program konferencie na stiahnutie v pdf 

Sieťový akademický program NetAcad a Cisco priemyselný certifikačný program prechádzajú najväčšími zmenami od svojho vzniku. Je to reakcia na dynamický vývoj vo svete informačných a komunikačných technológií a s tým súvisiace zmeny potrieb pracovného trhu a priemyselných partnerov. Cieľom tejto revolučnej zmeny je zvýšenie úrovne vzdelávania pre prípravu sieťových špecialistov so schopnosťami implementovať siete novej generácie.

Vzhľadom na dôležitosť, rozsah a vplyv zmien na vzdelávanie Vás srdečne pozývame na osobné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade dňa 17.10.2019 o 9:30 v priestoroch Tatranskej akadémie. https://netacad.sk/pozvanka-na-stretnutie-k-zmenam-v-programe-netacad/

Dôležité informácie pre účastníkov oboch konferencií – Predpokladanú dĺžku nášho stretnutia sme upravili na 2 hodiny, aby sme účastníkom poskytli dostatočný časový priestor na presun na autobusovú stanicu, odkiaľ odchádza autobus do Tatranských Matliarov o 12:45 (resp. po dohode zabezpečíme odvoz účastníkov konferencie IT Akadémie).

Konferencia IT Akadémia nie je zameraná na sieťový akademický program NetAcad, a nie je alternatívou alebo náhradou za doobedné NetAcad stretnutie.