Vážení overovatelia a používatelia,

touto cestou by sme Vás radi informovali, že sa v termíne 17.-19.10.2019 uskutočnila Konferencia pre učiteľov stredných škôl národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie s miestom konania Tatranské Matliare.  Cieľom konferencie bolo oboznámenie učiteľov s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci didaktík uvedených predmetov.

Informácie o podujatí môžete nájsť na oficiálnej Facebook stránke projektu.

Komplexné zabezpečenie konferencie stravovanie, ubytovanie, cestovné bude hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, zmluva o NFP č. OPĽZ/3/2017, kód ITMS2014+: 312011F057.

Závery z konferencie