Pozývame Vás

na konferenciu pre učiteľov základných škôl v dňoch 29. november až 1. december 2018 vo Vysokých Tatrách(Tatranské Matliare, Hotel SOREA Hutník I. *), ktorú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie realizujú prijímateľ projektu – Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozfa v Nitre.

Pre účely prejavenia záujmu je nutne vyplniť nasledujúci dotazník TU , ktorý nájdete aj na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/.

POZOR! Termín pre vyplnenie dotazníka je do 19.11.2018 do 10:00. Záujemcovia, ktorí nevyplnia dotazník, nebudú do výberu zaradení!

Počet účastníkov je limitovaný na max. 100. Pri výbere bude dodržaný princíp rovnomerného zastúpenia jednotlivých predmetov Informatika 1. stupeň, Informatika 2. stupeň, matematika, Fyzika, Biológia, Chémia, Geografia.

O výsledkoch výberu a možnosti zúčastniť sa konferencie budete informovaní prostredníctvom e-mailu 20.11.2018.

Program konferencie nájdete TU.

____________________________________________________________________

*Podlieha schváleniu sprostredkovateľského orgánu.