IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl

Inovácie a napredovanie v IT sektore a jeho prepojenie s praxou a prírodnými vedami sa stále posúva míľovými krokmi. Viacero študentov stredných škôl už počas štúdia pracuje na projektoch, v ktorých hlavnú rolu hrá informatika, IKT a ich prepojenie s praxou. Na konferencii budú paralelne prebiehať odborné sekcie zamerané na prírodné vedy, informatiku a matematiku, v ktorých účastníci budú môcť prezentovať výsledky svojich projektov. Jednotlivé sekcie budú vedené odborníkmi z partnerských univerzít resp. zástupcami z IT firiem. Počas realizácie projektu sa uskutočnia 2 konferencie s účasťou cca 60 žiakov na každej konferencii. Účastníkom konferencie budú hradené cestovné náhrady. 

Propozície podujatia:

Žiaci stredných škôl jednotlivo spracujú v 1-4 členných tímoch na reálny projekt so zameraním na IT, prípadné prírodné vedy s využitím IT na ktorom budú pracovať dobu cca 3 mesiacov pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne prototyp, vízía (napr. informačný systém, webové sídlo, mobilná aplikácia, cloudová aplikácia, IoT aplikácia, inteligentné rozhranie, elektronická služba,…), respektíve návrh prototypu.Vyvrcholením je záverečná konferencia, kde žiaci prezentujú vytvorené riešenia pred publikom a porotou prostredníctvom posterov a prezentácie v trvaní do 5 minút.Najlepšie projekty budú ocenené zúčastnenými spoločnosťami a prezentované ako Žiacky IT nápad Slovenska.

Ponúkané okruhy konferencie:

 1. Moja vízia pre smart city
 2. Energetické riešenia pre aktívny život
 3. Inteligentné prístupy v ochrane životného prostredia
 4. Komunikácia a zdieľanie informácií
 5. Aktívny a zdravý životný štýl
 6. Dobrovoľníctvo ako súčasť môjho života
 7. Digitálni pomocníci 

Každý okruh má svojho odborného garanta a skupinu konzultantov, a zároveň počas konferencie prebieha hodnotenie a súťaž o najlepšiu prezentáciu a poster

Časový harmonogram:

 • Do 12.1.2020 – formou krátkej anotácie prihlásiť svoju myšlienku na konferenciu. PRIHLÁS SA     
 • Do 15.01.2020 – priradenie osobného konzultanta z prostredia firmy, respektíve univerzity
 • Do marca 2020 práca na projekte
 • marec/apríl 2020 – Konferencia IT v praxi v Košiciach

Rámcový priebeh konferencie:

 • registrácia účastníkov a otvorenie
 • plenárne prednášky odborných garantov alebo konzultantov
 • žiacke prezentácia v sekciách, diskusia
 • podvečerná posterová sekcia,
 • večerné neformálne diskusie s odborníkmi v laboratóriách a fakulte,
 • plenárna prednáška odborníkov z praxe,
 • vyhodnotenie najlepších príspevkov a posterov,

Ako sa vytvoriť tím, vybrať tému?

Žiaci si vytvárajú tímy samostatne podľa uváženia, v tíme môžu byť žiaci aj z rôznych škôl. Spolu si dohodnú tému projektu, ktorú spracujú v krátkej anotácii, tak aby ňou oslovili odborníka (konzultanta) z univerzity alebo IT firmy. Tím si môže dohodnúť spoluprácu s konzultantom aj sám a nám ju len oznámiť. Prihlásene projekty po 15.12.2020 budú sprostredkované odborníkom, ktorí sa na základe anotácie rozhodnú o zapojení sa do realizácie a budú robiť konzultantov. Preto nepodceňujte anotáciu k vašej myšlienke. Konzultant spravidla bude mať len jeden tím s ktorým bude komunikovať dohodnutým spôsobom a cca 2-3 mesiace pracovať na projekte. Výstupom je odprezentovanie projektu na záverečnej konferencii, na ktorej žiaci preukážu i schopnosti svoj nápad správne predať a tým získať ďalšie skúsenosti. Presná dĺžka času na prácu na projekte bude zverejnená pre prihlásených záujemcov do 15.1.2020 aj na základe anotácií prihlásených tém. Radi by sme v prípade zaujímavých myšlienok dopriali na ich realizáciu aj rozumné množstvo času. Možnosť prihlasovať anotácie k projektom bude prostredníctvom koordinátorov na partnerských stredných školách od 1.12.2019 do 15.12.2019.

Na čo sa v projektoch sústrediť?

Uvedomujeme si dôležitosť inovatívnych myšlienok, no za kľúčové považujeme realizáciu myšlienky, preto funkčný prototyp je najlepším výstupom. Oceňujeme však i vhodnú myšlienku na ktorej sa dá ďalej pracovať.

Postupne budeme zverejňovať ďalšie informácie 

Kontakt:
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
e-mail: itvpraxi@itakademia.sk
Telefón: 055 234 1285