IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl – ročník 2021

Konferencia sa uskutoční dňa 11.05.2021 v online prostredí Microsoft Teams. Živý prenos bol k dispozícii na Facebooku IT Akadémia a aj priamo tu na stránke. Predbežný program konferencie:
 • 9:30 – otvorenie
 • 9:30 – 12:00 – prezentácia projektov I. časť
 • 12:00 – 13:00 – prestávka
 • 13:00 – 15:30 – prezentácia projektov II. časť
 • 16:00 – zhodnotenie konferencie
Členovia komisie:
 • Juraj Andrássy – VSL Software
 • Ľubomír Antoni – Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Miroslav Biňas – Fakulta elektroniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
 • Daniela Birová – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 • Martin Džbor – DT IT Solutions Slovakia
 • Miriama Hučková – výkonná riaditeľka IT Valley
 • Emil Kršák – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • Miroslav Michalko – Fakulta elektroniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Prezentácie projektov sa uskutočnia počas videokonferencie. Prezentácia projektu má stanovený 15-minútový priestor. Po prezentácii bude priestor na otázky členov komisie, diskusiu a spätnú väzbu cca 5 minút.

Postre

Štefan Kôš

[by team (D+1)ANKA]

Helts

Lukáš Kubis, Oliver Petrovič, Marek Lysinčan

Bindas Jozef

Spojená škola 17, Sečovce

WikiSpot

J.Ďuriš, M.Justus, B.Kojda, S.Šubilka

Gymnázium Dneperská

Ondrej Varga, Matej Olekšák, Michal Novák

nextGen

Daniela Chovancová

Dentify.sk

Patrik Mosorják, Matúš Rastislav Kuzma, Jakub Bednár

Projekt Alpha

Tomáš Balog, Marcel Balogh, Adam Harčár, Lucia Jacková

Smart School

Jozef Sabo, Erik Baksay, Klára Hirmanová, Erik Macháček

Smart Aquarium

Jozef Sabo, Erik Baksay, Klára Hirmanová, Erik Macháček

Log2Net

Tomáš Ciganpál, Roderik Takáč

TAM Running app

Adam Hadar, Martin Dékány, Tomáš Gardlík

O Konferencii IT v praxi

Po úspešnom ročníku ktorý sa konal 28.10.2020  otvárame registráciu pre nový ročník. Inovácie a napredovanie v IT sektore a jeho prepojenie s praxou a prírodnými vedami sa stále posúva míľovými krokmi. Viacero študentov stredných škôl už počas štúdia pracuje na projektoch, v ktorých hlavnú rolu hrá informatika, IKT a ich prepojenie s praxou. Našim zámerom je podporiť žiakov z partnerských škôl pri práci na odbornom projekte.

Propozície podujatia:

Žiaci stredných škôl spracujú v 1-4 členných tímoch na reálnom projekte so zameraním na IT, technické vedy, prípadné prírodné vedy s využitím IT. Na danom projekte budú pracovať dobu cca 2 mesiace pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne prototyp alebo vízía (napr. informačný systém, webové sídlo, mobilná aplikácia, cloudová aplikácia, IoT aplikácia, inteligentné rozhranie, elektronická služba,…), respektíve návrh prototypu. Vyvrcholením je záverečná konferencia, kde žiaci prezentujú vytvorené riešenia pred publikom a porotou prostredníctvom posterov a prezentácie.

Ponúkané okruhy konferencie:

 1. Moja vízia pre smart city
 2. Energetické riešenia pre aktívny život
 3. Inteligentné prístupy v ochrane životného prostredia
 4. Komunikácia a zdieľanie informácií
 5. Aktívny a zdravý životný štýl
 6. Dobrovoľníctvo ako súčasť môjho života
 7. Digitálni pomocníci 

Každý okruh má svojho odborného garanta a skupinu konzultantov. Témy minuloročných projektov sú k dispozícii TU

Časový harmonogram:

 • Do 31.1.2021 – formou krátkej anotácie prihlásiť svoju myšlienku na konferenciu. PRIHLÁS SA     
 • Do 15.02.2021 – priradenie osobného konzultanta z prostredia firmy, respektíve univerzity
 • Do apríla 2020 práca na projekte
 • Koniec apríla 2021 – Konferencia IT v praxi v Košiciach podľa aktuálnej situácie

Rámcový priebeh konferencie (v prípade prezenčného stretnutia):

 • registrácia účastníkov a otvorenie
 • plenárne prednášky odborných garantov alebo konzultantov
 • žiacke prezentácia v sekciách, diskusia (prezentácia 15 minút + 5 minút diskusia)
 • podvečerná posterová sekcia,
 • večerné neformálne diskusie s odborníkmi v laboratóriách a fakulte,
 • plenárna prednáška odborníkov z praxe,
 • vyhodnotenie konferencie

Na konferencii budú paralelne prebiehať odborné sekcie zamerané na prírodné vedy, informatiku a matematiku, v ktorých účastníci budú môcť prezentovať výsledky svojich projektov. Jednotlivé sekcie budú vedené odborníkmi z partnerských univerzít resp. zástupcami z IT firiem. Účastníkom konferencie budú hradené cestovné náklady.

Ako sa vytvoriť tím, vybrať tému?

Žiaci si vytvárajú tímy samostatne podľa uváženia, v tíme môžu byť žiaci aj z rôznych škôl. Spolu si dohodnú tému projektu, ktorú spracujú v krátkej anotácii, tak aby ňou oslovili odborníka (konzultanta) z univerzity alebo IT firmy. Tím si môže dohodnúť spoluprácu s konzultantom aj sám a nám ju len oznámiť. Prihlásene projekty budú sprostredkované odborníkom, ktorí sa na základe anotácie rozhodnú o zapojení sa do realizácie a budú robiť konzultantov. Preto nepodceňujte anotáciu k vašej myšlienke. Konzultant bude mať spravidla len jeden tím s ktorým bude komunikovať dohodnutým spôsobom a cca 2 mesiace pracovať na projekte. Výstupom je odprezentovanie projektu na záverečnej konferencii, na ktorej žiaci preukážu i schopnosti svoj nápad správne predať a tým získať ďalšie skúsenosti.

Na čo sa v projektoch sústrediť?

Uvedomujeme si dôležitosť inovatívnych myšlienok, no za kľúčové považujeme realizáciu myšlienky, preto funkčný prototyp je najlepším výstupom. Oceňujeme však i vhodnú myšlienku na ktorej sa dá ďalej pracovať.

Kontakt:
Mgr.Mária Babinčáková
e-mail: itvpraxi@cvtisr.sk
Telefón: 055 / 23 412 85