IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl – nový ročník 2021

Po úspešnom ročníku ktorý sa konal 28.10.2020  otvárame registráciu pre nový ročník.

Inovácie a napredovanie v IT sektore a jeho prepojenie s praxou a prírodnými vedami sa stále posúva míľovými krokmi. Viacero študentov stredných škôl už počas štúdia pracuje na projektoch, v ktorých hlavnú rolu hrá informatika, IKT a ich prepojenie s praxou. Našim zámerom je podporiť žiakov z partnerských škôl pri práci na odbornom projekte.

Propozície podujatia:

Žiaci stredných škôl spracujú v 1-4 členných tímoch na reálnom projekte so zameraním na IT, technické vedy, prípadné prírodné vedy s využitím IT. Na danom projekte budú pracovať dobu cca 2 mesiace pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne prototyp alebo vízía (napr. informačný systém, webové sídlo, mobilná aplikácia, cloudová aplikácia, IoT aplikácia, inteligentné rozhranie, elektronická služba,…), respektíve návrh prototypu. Vyvrcholením je záverečná konferencia, kde žiaci prezentujú vytvorené riešenia pred publikom a porotou prostredníctvom posterov a prezentácie.

Ponúkané okruhy konferencie:

 1. Moja vízia pre smart city
 2. Energetické riešenia pre aktívny život
 3. Inteligentné prístupy v ochrane životného prostredia
 4. Komunikácia a zdieľanie informácií
 5. Aktívny a zdravý životný štýl
 6. Dobrovoľníctvo ako súčasť môjho života
 7. Digitálni pomocníci 

Každý okruh má svojho odborného garanta a skupinu konzultantov. Témy minuloročných projektov sú k dispozícii TU

Časový harmonogram:

 • Do 31.1.2021 – formou krátkej anotácie prihlásiť svoju myšlienku na konferenciu. PRIHLÁS SA     
 • Do 15.02.2021 – priradenie osobného konzultanta z prostredia firmy, respektíve univerzity
 • Do apríla 2020 práca na projekte
 • Koniec apríla 2021 – Konferencia IT v praxi v Košiciach podľa aktuálnej situácie

Rámcový priebeh konferencie (v prípade prezenčného stretnutia):

 • registrácia účastníkov a otvorenie
 • plenárne prednášky odborných garantov alebo konzultantov
 • žiacke prezentácia v sekciách, diskusia (prezentácia 15 minút + 5 minút diskusia)
 • podvečerná posterová sekcia,
 • večerné neformálne diskusie s odborníkmi v laboratóriách a fakulte,
 • plenárna prednáška odborníkov z praxe,
 • vyhodnotenie konferencie

Na konferencii budú paralelne prebiehať odborné sekcie zamerané na prírodné vedy, informatiku a matematiku, v ktorých účastníci budú môcť prezentovať výsledky svojich projektov. Jednotlivé sekcie budú vedené odborníkmi z partnerských univerzít resp. zástupcami z IT firiem. Účastníkom konferencie budú hradené cestovné náklady.

Ako sa vytvoriť tím, vybrať tému?

Žiaci si vytvárajú tímy samostatne podľa uváženia, v tíme môžu byť žiaci aj z rôznych škôl. Spolu si dohodnú tému projektu, ktorú spracujú v krátkej anotácii, tak aby ňou oslovili odborníka (konzultanta) z univerzity alebo IT firmy. Tím si môže dohodnúť spoluprácu s konzultantom aj sám a nám ju len oznámiť. Prihlásene projekty budú sprostredkované odborníkom, ktorí sa na základe anotácie rozhodnú o zapojení sa do realizácie a budú robiť konzultantov. Preto nepodceňujte anotáciu k vašej myšlienke. Konzultant bude mať spravidla len jeden tím s ktorým bude komunikovať dohodnutým spôsobom a cca 2 mesiace pracovať na projekte. Výstupom je odprezentovanie projektu na záverečnej konferencii, na ktorej žiaci preukážu i schopnosti svoj nápad správne predať a tým získať ďalšie skúsenosti.

Na čo sa v projektoch sústrediť?

Uvedomujeme si dôležitosť inovatívnych myšlienok, no za kľúčové považujeme realizáciu myšlienky, preto funkčný prototyp je najlepším výstupom. Oceňujeme však i vhodnú myšlienku na ktorej sa dá ďalej pracovať.

Kontakt:
Mgr.Mária Babinčáková
e-mail: itvpraxi@cvtisr.sk
Telefón: 055 / 23 412 85