IT Akadémia aj pre Bratislavský samosprávny kraj

V súvislosti  s predĺžením realizácie národného projektu do 31.8.2021 (prebieha proces zmeny zmluvy o NFP) pripravujeme zapojenie min. 2000 žiakov a 500 učiteľov do aktivít projektu z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým poskytneme výstupy realizácie doterajších aktivít a nové aktivity v školskom roku 2020/2021:

 • používanie 901 doteraz vytvorených inovatívnych metodík
 • inovatívny obsah v podporovaných predmetoch o 210 nových inovatívnych metodík
 • koncept informatickej triedy v zmysle návrhu nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku
 • formálne vzdelávanie učiteľov (aj formou webinárov) hlavne pre využívanie inovatívnych metodík, digitálnych nástrojov a online vyučovanie
 • v podpore rozširujúceho štúdia pre učiteľov informatiky
 • otvorené hodiny ako platformy pre príklady dobrej praxe a výmenu skúsenosti
 • stáže a exkurzie v IT firmách
 • konferencie pre učiteľov – priestor pre prezentáciu najlepších príkladov praxe a formulácia podnetov pre skvalitňovanie vzdelávania
 • popularizačné a motivačné aktivity v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania žiakov a učiteľov prezenčnou, dištančnou a videokonferenčnou formou
 • k zvýšeniu digitálnej gramotnosti a komunikačných kompetencií žiakov a učiteľov SŠ i ZŠ, študentov VŠ  – príprava a testovanie na ECDL a ECo-C
 • vo vytváraní lokálnych sieti SŠ a ZŠ s podporou VŠ a IT firiem
 • v inovácii predmetov na VŠ v oblastiach odborného zamerania

Podporíme transformáciu vzdelávania a škôl pre digitálnu dobu:

 • príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre min. 400 riaditeľov škôl – ako pripraviť školu na digitálnu budúcnosť (aj na krízové stavy) – rámec  „digitálnej školy“, manažment online vzdelávania, príprava na transformáciu vzdelávania;
 • príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre školských koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT (§ 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.) na min. 400 školách  – ako podporovať a koordinovať činnosť učiteľov pri transformácii vzdelávania –  zvyšovanie zručnosti učiteľov pre prácu s digitálnym obsahom, pre online vzdelávanie
 • Od augusta začíname oslovovať školy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Bližšie informácie o aktivitách projektu a zapojení škôl môžete získať aj  na č. tel: +421 2 69 253 182; mobil: +421 918 888 697 alebo  mailom: eva.kaluzakova@cvtisr.sk. Prípadne na č. tel: 055 / 23 412 85 alebo mailom maria.babincakova@upjs.sk