Inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi

V rámci národného projektu skupiny expertov vytvorili stovky metodík a žiackych pracovných listov pre inovatívne vzdelávanie. Prioritne však neboli vytvárané na on-line vzdelávanie. Vybrali sme a ponúkame Vám vzdelávacie aktivity (resp. ich časti), ktoré je možné použiť aj pri domácej práci žiaka, usmernenej pokynmi učiteľa. Veríme, že vám tak aspoň čiastočne pomôžeme pri výbere aktivít pre vašich žiakov počas trvania preventívnych opatrení.  

Ukážky metodík

Biológia ZŠ

Biológia ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
5.
Život na poliach a lúkach
Olejniny a okopaniny
Ako vzniká tekuté zlato?
6./1.
Vnútorná stavba tela raslín a húb
Huby s plodnicou
Ako si byť istý (hubami)?
6./1.
Vnútorná stavba tela raslín a húb
Rastlinné telo ako celok
Aby rastliny prosperovali

Biológia SŠ

Biológia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1
Svet rastlín a húb
Semenné rastliny
Čo som to našiel za rastlinu?
2./3.
Dedičnosť a premenlivosť
Molekulové základy dedičnosti. Základy bunkovej dedičnosti.
Izolácia DNA
2./3.
Dedičnosť a premenlivosť
Mendelove pravidlá dedičnosti
Dáte si ružičkový kel?

Chémia ZŠ

Chémia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
7.
Premeny látok
Energetické zmeny pri chemických reakciách
Exotermické a endotermické reakcie
7.
Premeny látok
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií
7.
Premeny látok
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií

Chémia SŠ

Chémia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Energetické zmeny pri chemických reakciách
Exotermické a endotermické reakcie 1
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Energetické zmeny pri chemických reakciách
Exotermické a endotermické reakcie 2
1.
Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, chemická väzba
Iónová väzba
Iónová väzba

Fyzika ZŠ

Fyzika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Meranie hustoty kvapalín
Meranie hustoty kvapalín
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Meranie hmotnosti pevných telies
Meranie hmotnosti pevných telies (Koľko váži školská taška)
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Kryštalická stavba tuhých látok 1
Kryštalická stavba tuhých látok 1 (tajomstvo kryštálov)

Fyzika SŠ

Fyzika SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1.
Sila a pohyb
Rovnomerné a nerovnomerné deje 1
Rovnomerné a nerovnomerné deje 1 (pohyby)
1.
Sila a pohyb
Rovnomerné a nerovnomerné deje 2 a 3
Rovnomerné a nerovnomerné deje 2 a 3 (v bežnom živote 1 a 2)
1.
Sila a pohyb
Rovnomerné a nerovnomerné deje 4
Rovnomerné a nerovnomerné deje 4 (priem a okamz rychlost)

Geografia ZŠ

Geografia ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
6.
Ázia
Opakovanie tematického celku
Ázia v kocke
7./8.
Európa /Slovensko
Európska únia/Zjednocovanie Európy
Euro v Európskej únii
9.
Oceánia
Oceánske priekopy
Hlboké priekopy v Tichom oceáne

Geografia SŠ

Geografia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
3.
Slovensko
Obyvateľstvo a sídla
Akí sme a kde žijeme
2.
Humánna a regionálna geografia
Vývoj, rozmiestnenie a pohyb obyvateľstva. Obyvateľstvo podľa pohlavia, veku, rasy, národnosti a jazyka
Človek milión - poznatky o obyvateľstve sveta
2.
Humánna a regionálna geografia
Politická mapa sveta
Nájdime ideálnu polohu hlavného mesta

Informatika ZŠ 1. st

Informatika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
3./4.
Algoritmické riešenie problémov
Riešenie algoritmických úloh bez počítača
Hľadáme poklad 1
3./4.
Algoritmické riešenie problémov
Riešenie algoritmických úloh bez počítača
Hľadáme poklad 2
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Skúmame priame riadenie
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Skúmame priame riadenie s vytváraním záznamu
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Presúvanie, hrúbka pera, bodka, výplň
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Využívame náhodné vstupy
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Používame a upravujeme vlastné príkazy
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
program - sotware
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Skúmame prostredie
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Môj prvý projekt s viacerými postavami
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Môj snehuliak má super hrniec. A sneží!
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Postavu ovládam tlačidlami
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Čas na párty!
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
program - software

Informatika ZŠ 2. st

Informatika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
7./8.
Informačná spoločnosť
Digitálne technológie v spoločnosti
Určovanie geografickej polohy pomocou GPS
5./6.
Reprezentácie a nástroje
Kódovanie a dekódovanie informácií
Posielame kódovanú správu
5./6.
Reprezentácie a nástroje
Kódovanie a dekódovanie informácií
Kódujeme s počítačom

Informatika SŠ

Informatika SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1./3.
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť a riziká
Bezpečnosť IT
1./3.
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť a riziká
Typy útokov na IT
1./3.
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť a riziká
Šifrovanie, certifikáty, digitálny podpis

Matematika ZŠ

Matematika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
6.
Konštrukcia trojuholníka
Vstupné opakovanie a formatívne hodnotenie
Predtým ako zdoláme tri vrcholy
8./9.
Riešenie lineárnych rovníc
Vstupné opakovanie a formatívne hodnotenie
Predtým ako vyrovnáme rovnice
8./9.
Premenná, výraz
Výraz s premennou
Kto si, neznáma

Matematika SŠ

Matematika SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
2.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kvadratická funkcia
Ako možno charakterizovať kvadratickú závislosť medzi veličinami?
1., 3.
Geometria a meranie
Množiny bodov danej vlastnosti
Ako možno ďalej rozvíjať poznatky o Talesovej kružnici?
1.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Lineárna funkcia
Ako možno opísať lineárnu závislosť medzi veličinami?

Sieťové technológie

Sieťové technológie
Predmet Link
Sieťové technológie I
Sieťové technológie II
Sieťové technológie III

Všetky metodiky

Inšpirácie vo vyučovaní predmetoV A ON-LINE NÁSTROJE

E-ucebnica fyziky