2.1. Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore

Vybudovanie a činnosť kompetenčného centra pre vzdelávanie – akadémie: Podnikovo-informačné systémy, Data Science, Internet of Things, Sieťová akadémia

Internet vecí

IoT je nová a vysoko aktuálna oblasť, ktorá má obrovský potenciál byť disruptívnou technológiou budúcnosti. Internet vecí a jeho evolúcia je jednou z najväčších výziev blízkej budúcnosti, ktorá má potenciál podporiť ekonomický rast a spoločenské zmeny vo svete. Hlavnou výzvou je vytvoriť sieť platforiem pre pripojenie zariadení a objektov k internetu, ktorá podporuje rôzne vertikálne orientované uzavreté systémy ako sú napr. smart environments, biznis aplikácie, služby a osoby s dynamickými a adaptívnymi možnosťami konfigurácie.

Dátová veda

Obrovské množstvo dát a nutnosť výpočtovo-podporovaného rozhodovania prináša so sebou aj dopyt pre odborníkov z oblasti analýzy dát a manipulácie s dátami. Táto oblasť je tiež vysoko aktuálna, riešenia dátovej analýzy sa už využívajú viac-menej vo všetkých oblastiach technických, prírodných, humanitných a ekonomických. Navyše, odborníkov na dátovú analýzu je už teraz nedostatok a študenti so znalosťami z oblasti Data Science majú potenciál byť vysoko žiadanými na trhu práce. Pri rozvíjaní a riešení tejto oblasti je potrebné zaoberať sa prepojením množstva dostupných dát, ktoré sú pravidelne generované mnohými komerčnými zariadeniami a vedeckými prístrojmi a dostupných metód ich analýzy, pomocou ktorých je možné v tých údajoch objavovať nové znalosti. Našou snahou je extrahovať nové, platné a potenciálne užitočné znalosti z dostupných dát v rôznych oblastiach akademického a firemného života. Splneniu cieľov a k samotnému spoznávaniu znalostí vedie niekoľko fáz, v rámci ktorých je potrebné rozlišovať fázu pochopenia dát, prípravy dát, modelovania, vyhodnotenia výsledkov a nasadenia výsledkov do praxe.

Podnikovo-informačné systémy

Technológie Podnikovo-informačných systémov sú základom moderných informačných systémov pre súkromný a verejný sektor. Na tejto technológii je založených veľa firiem. Z tohto dôvodu, vzdelávanie študentov v týchto technológiách je kľúčovým pre ich uplatnenie v praxi. V rámci projektu SAP akadémia, v spolupráci so spoločnosťou SAP Slovensko a ďalšími IT firmami, sa od roku 2014 venujeme zabezpečeniu podpory a prístupu k moderným informačným systémom pre súkromný a verejný sektor. Naša činnosť smeruje k vzdelávaniu mladých ľudí v regiónoch Slovenska a spoločným cieľom je rast IT priemyslu v rôznych regiónoch Slovenska. Cieľom kompetenčného centra je koordinácia aktivít vzdelávania a výskumu v oblasti podnikovo-informačných systémov. Od samotného začiatku tento projekt znamenal veľký posun vo vzdelávaní , spojil potreby firiem a profil absolventa, ktorého pripravuje vysoká škola. V projekte sú vzdelávaní zamestnanci firiem a študenti v študijných programoch užívateľ, programátor, administrátor a konzultant. Cieľom projektu je zlepšiť profil absolventa VŠ a zvýšiť jeho vedomosti a zručnosti, urobiť ho atraktívnym pre komerčný sektor. Uplatnenie nájdu nielen študenti informatiky ako programátori, či administrátori, ale aj študenti ostatných študijných programov, napríklad študenti matematiky ako konzultanti, študenti verejnej správy, ekonomických, či strojníckych smerov ako používatelia podnikovo-informačných systémov a pod.

Sieťová akadémia

Zdieľanie údajov, zdieľanie technických prostriedkov a zvýšenie spoľahlivosti systémov je realizované prostredníctvom počítačových sietí. Dôležitými oblasťami inovácie v sieťových technológiách sú aj koncepcie, metódy a prostriedky na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti aktív počítačových systémov. Do inovácie bude zahrnutý aj „Sieťový akademický program CISCO Networking Academy – komplexný profesijne orientovaný vzdelávací program, ktorý má na Slovensku v posledných rokoch významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania. Nezastupiteľné miesto má z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí. Našim cieľom je príprava nových odborníkov s potrebným know-how projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti. V rámci Sieťovej akadémie je plánovaná podpora rôznych kurzov, ktoré zahŕňajú nielen základné, ale aj moderné sieťové technológie – od ťahania kabeláže po zložité koncepty. Snahou je prispieť k rozvíjaniu veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov tým, že školám sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie a umožní sa poskytovanie medzinárodne kompatibilných a uznávaných vzdelávacích programov. Budú inovované existujúce predmety založené na moduloch programu „sieťový akademický program“ – inovácia je nevyhnutná, ak koncept výučby má spĺňať požiadavky priemyselnej sféry v oblasti sieťových technológií – zručnosti absolventov inovovaných predmetov musia odpovedať požiadavkám priemyselných certifikácií v predmetnej oblasti a tieto sa upravujú v priemere každé tri roky, vzhľadom na dynamiku rozvoja nových technológií v predmetnej oblasti.

Účasť učiteľov VŠ na konferenciách, kurzoch a školeniach, konzultačná činnosť so zástupcami IT firiem

Skvalitnenie, zefektívnenie a popularizácia ďalšieho vzdelávania učiteľov VŠ je dôležitým predpokladom, na základe ktorého je možné zvýšiť motiváciu a odhodlanie učiteľov k inováciám a skvalitneniu obsahu výučby – aj v súvislosti s predstaveným kompetenčným centrom, inováciami vzdelávacích programov a programu “IT pre prax”. Preto je našim cieľom realizácia viacerých aktivít, ktoré budú podporovať individuálny rozvoj a prístup učiteľov VŠ k ďalšiemu vzdelávaniu. Pre tieto účely budú vytvorené nasledovné aktivity:

  • participácia učiteľov VŠ na odborných seminároch, ktoré budú organizované v rámci kompetenčného centra a na konzultačnej činnosti so zástupcami IT firiem,
  • participácia učiteľov VŠ na konferenciách, kurzoch a školeniach.

Učitelia VŠ v rámci tejto podaktivity môžu absolvovať aj školenia alebo kurzy, ktoré sú poskytované autorizovanými školiacimi agentúrami. Po ukončení školenia alebo kurzu získajú učitelia VŠ certifikáty, na základe ktorých budú môcť získané poznatky transformovať do podoby učebných textov a vzdelávacieho obsahu poskytovaného zdarma pre študentov. Výber vzdelávacích programov sa bude realizovať na základe týchto kritérií:

  • autorizované poskytovanie školení a kurzov,
  • najnižšia cena pri poskytovaní požadovaného obsahu kurzu s príslušnou certifikáciou,
  • pridaná hodnota kurzu pre inováciu predmetov,
  • príslušnosť k oblastiam DataScience, Sieťové technológie, Internet vecí, Podnikovo-informačné systémy.

Inovácia vzdelávacích programov a vytvorenie programu „IT pre prax“