Harmonogram aktivít projektu

 

Aktivita 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť

Podaktivita 1.1. Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT

Tvorba inovatívnych metodík v súčinnosti učiteľmi partnerských škôl

 • Výber tvorcov inovatívnych metodík
 • Tvorba inovatívnych metodík

Pilotné overovanie inovatívnych metodík v závislosti od školských vzdelávacích programov

 • Výber pilotných overovateľov inovatívnych metodík
 • Pilotné overovanie inovatívnych metodík

Podaktivita 1.2. Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ

 • Kontinuálne vzdelávanie .
 • Popularizačné prednášky
 • Stáže a exkurzie učiteľov v IT firmách

Podaktivita 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied

 • Veda v meste
 • IT čajovňa
 • Workshopy
 • Krúžky
 • Korešpondenčné matematické semináre
 • PALMA
 • PALMA junior
 • Matboj
 • Lomihlav
 • NAG
 • 3D tlač
 • IHra
 • RoboCup
 • MAMUT
 • RBA
 • Denný letný IT tábor
 • Letný pobytový tábor
 • Sústredenie talentovanej mládeže

Podaktivita 1.4. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – SŠ

Výber škôl a príprava učiteľov a žiakov na testovanie ECDL prostredníctvom konzultačnej činnosti na školách, ktoré o ňu prejavili záujem.

 • Výber učiteľov stredných škôl pre konzultačnú činnosť a prípravu pre testovanie ECDL
 • Výber žiakov stredných škôl na testovanie ECDL a ECoC na základe vstupného testu zameraného na digitálne technológie, resp. soft skills
 • Konzultácie a príprava k jednotlivým modulom ECDL
 • ECo-C® – testovanie cieľovej skupiny

Podaktivita 1.5. Vytvorenie partnerstiev a sietí základných a stredných škôl a IT firiem

 • Vytváranie partnerstiev IT Akadémia
 • Vytváranie sieti partnerstiev medzi základnými, strednými a vysokými školami, IT firmami a inými subjektami v rámci projektu

Aktivita 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Podaktivita 2.1. Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore

 • Tvorba nových predmetov a revízia inovovaných predmetov v 4 oblastiach zamerania (
 • Seminár/workshop v oblasti Podnikovo-informačné systémy
 • Seminár/workshop v oblasti Počítačové siete
 • Seminár/workshop v oblasti Internet vecí
 • Seminár/workshop v oblasti Data Science

 Podaktivita 2.2. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – VŠ

 • ECDL – príprava a testovanie cieľovej skupiny
 • ECo-C® – testovanie cieľovej skupiny

Podaktivita 2.3. Vytvorenie partnerstiev a sietí vysokých škôl a IT firiem

 • Vytváranie partnerstiev IT Akadémia
 • Vytváranie sieti partnerstiev medzi vysokými školami, základnými školami, strednými školami, IT firmami a inými subjektami v rámci projektu