Často kladené otázky

Na našej webovej stránke http://itakademia.sk/it-akademia-sa-otvara-pre-vsetky-skoly/ sme sprístupnili výber metodík využiteľný vo vyučovaní žiakov z prostredia domova. Pre stiahnutie týchto metodík a účasť na webinároch nepotrebujete konto v rámci IT Akadémie. Ak však ste učiteľ zo školy ktorá je IT Akadémia partner poväčšine prihlasovacie údaje ak ich nemáte vy, tak ich má koordinátor na Vašej škole a pri prístupe k metodikám cez portál vzdelávanie.itakademia.sk sa riaďte jeho pokynmi (zaujem o spolupracu, ….). Ak náhodou koordinátor údaje nemá, napíšte nám na mail itpartner@itakademia.sk a uveďte nasledovné údaje: Meno, Priezvisko, email, škola a vyučovaci predmet a my vám konto dáme vytvoriť. Zriadenie prístupu však nebude okamžité.

V prípade ďalších otázok zavolajte na 0918888607.

V  triedach SŠ s rozšíreným vyučovaním prírodných vied a matematiky s využitím digitálnych technológií sa bude:deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň dvoch predmetoch M, CH, B, F, G,zavedie sa do školského vzdelávacieho programu predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku (odporúčaný) s rozsahom 2 hodiny týždenne,rozšíri sa výučba informatiky o aspoň jednu hodinu týždenne, výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba aspoň dvoch predmetov CH, B, F, G o 4 hodiny týždenne v súčte.

V triedach SŠ so zameraním na informatiku sa bude:deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň jednom predmete M, CH, B, F, G,do školského vzdelávacieho programu sa zaradí predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku (odporúčaný) s rozsahom 2 hodiny týždenne,rozšíri sa výučba informatiky aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený o aspoň 3 predmety z 8 nových informatických predmetov a Internetu vecí a rozšíri sa výučba matematiky o 3 hodiny týždenne.Modelové návrhy inovovaných ŠkVP pre ZŠ a SŠ zohľadňujúce zameranie tried a hodinovú dotáciu matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov budú experimentálne overené v školskej praxi.

Bolo by to vhodné, ale vzhľadom na organizačné problémy so zabezpečením realizácie tohto testu je možné realizovať ho aj po začatí overovania resp. používania inovatívnych metodík.

Je potrebné, aby žiaci realizovali oba subtesty v ľubovoľnom poradí

Prihlasovacie údaje má expert pre implementáciu inovácií vzdelávania k dispozícii na ulozisko.itakademia.sk. Prístupové kľúče sú uvedené v manuály pre realizáciu testu bádateľských spôsobilostí.

Požiadavky zo škôl (bude k tomu samostatný dotazník alebo je možné posielať na popularizacia@itakademia.sk) posúvame partnerským IT firmám (aktuálne 27 firiem – IT Akadémia partner) s tým, aby poskytli lektora resp. konzultanta pre realizáciu krúžku na danej škole. Žiakov je možné zapojiť aj do prebiehajúcich, resp. pripravovaných krúžkov na partnerských univerzitách.

Áno, ale paralelne musí začať proces zazmluvňovania Vašej školy. K tomu je potrebné najprv vyplniť dotazník dostupný na https://dotazniky.itakademia.sk.

Áno. Bez oznámenia garantovi je možné overovať skôr, ak samozrejme ste zazmluvnený overovateľ. Nie je potrebné metodiku presúvať. Ak by ste v danom mesiaci nestihli overiť metodiku a chcete ju presunúť na neskôr, tak je to možné už len oznámením garantovi prostredníctvom mailu inovaciezs@itakademia.sk alebo inovaciess@itakademia.sk. Ak tak neurobíte a metodiku neoveríte, ako ste plánovali, tak tá bude odstránená a uvoľnená iným overovateľom.

Ak máte vyplnený záujem o spoluprácu, tak koncom toho mesiaca, v ktorom ste záujem vypĺňali, získate prístup.

Určite vypĺňate záujem po 15. v danom mesiaci. Vtedy je možné si voliť už len mesiac po nasledujúcom mesiaci a samozrejme aj ďalšie. Ak mate dohodu o vykonaní práce, tak to nie je problém, pretože môžete overovať aj skôr.  Nie je potrebné to presúvať.

Ak nie je možné editovať navolené metodiky, tak musíte písať garantovi prostredníctvom mailu inovaciezs@itakademia.sk alebo inovaciess@itakademia.sk. Ak chcete posúvať metodiky na skoršie termíny, tak tieto posuny nie je potrebné realizovať, ale ak na neskoršie, tak je to nutné.

Každé stretnutie musí byť zaregistrované v registračnom portáli. Ak si metodiku vykazujete, tak príprava pred prvé stretnutie a odborné hodnotenie a vyplnenie hod. dotazníka po poslednom stretnutí. Ak v záujme o spoluprácu bola dvojhodinová metodika ohodnotená 8 hodinami, tak si vykazujete len 8 hodín. Za vyučovacie hodiny ste platený zamestnávateľom. Niekedy metodika môže byť odučená (keďže sa nestihla napr.) aj na 3 hodinách a počet vykazovaných hodín sa nemení. Overovateľ je povinný overiť celú metodiku. Ak je metodika rozdelená na dve, tak samozrejme sa odovzdávajú dve spätné väzba a vtedy na každú je napočítaných 8 hodín.