Často kladené otázky

 1. Aká je  Koncepcia tried so zameraním na informatiku a kde najdem bližšie informácie?

V  triedach SŠ s rozšíreným vyučovaním prírodných vied a matematiky s využitím digitálnych technológií sa bude:deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň dvoch predmetoch M, CH, B, F, G,zavedie sa do školského vzdelávacieho programu predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku (odporúčaný) s rozsahom 2 hodiny týždenne,rozšíri sa výučba informatiky o aspoň jednu hodinu týždenne, výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba aspoň dvoch predmetov CH, B, F, G o 4 hodiny týždenne v súčte.

V triedach SŠ so zameraním na informatiku sa bude:deliť aspoň jedna hodina týždenne v aspoň jednom predmete M, CH, B, F, G,do školského vzdelávacieho programu sa zaradí predmet Informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku (odporúčaný) s rozsahom 2 hodiny týždenne,rozšíri sa výučba informatiky aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený o aspoň 3 predmety z 8 nových informatických predmetov a Internetu vecí a rozšíri sa výučba matematiky o 3 hodiny týždenne.Modelové návrhy inovovaných ŠkVP pre ZŠ a SŠ zohľadňujúce zameranie tried a hodinovú dotáciu matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov budú experimentálne overené v školskej praxi.

 1. Je potrebné, aby žiaci už pred overovaním resp. používaním inovatívnych metodík absolvovali test bádateľských spôsobilostí?
  Bolo by to vhodné, ale vzhľadom na organizačné problémy so zabezpečením realizácie tohto testu je možné realizovať ho aj po začatí overovania resp. používania inovatívnych metodík.
 2. Stačí absolvovať jeden subtest bádateľských spôsobilostí?

Je potrebné, aby žiaci realizovali oba subtesty v ľubovoľnom poradí

 1. Ako žiak otvorí jednotlivé subtesty?

Prihlasovacie údaje má expert pre implementáciu inovácií vzdelávania k dispozícii na ulozisko.itakademia.sk. Prístupové kľúče sú uvedené v manuály pre realizáciu testu bádateľských spôsobilostí.

 1. Kde získam prihlasovacie údaje nových žiakov?

Aktuálne údaje sme vyžiadali z RISu, o ich sprístupnení Vás budeme informovať.

 1. Je možné presúvať zvolené metodiky na overovanie z obdobia 09-12/2018 do obdobia 01-06/2019 a naopak?

Áno, je to možné, po nahlásení na inovaciezs@itakademia.sk resp. inovaciess@itakadamie.sk a po akceptácii garantom.

 1. Je možné ešte pridávať, resp. odoberať inovatívne metodiky?

V odôvodnených prípadoch áno (hlavne keď ide o doplnenie o metodiky, ktoré sú v sérii) po nahlásení na inovaciezs@itakademia.sk resp. inovaciess@itakadamie.sk a po akceptácii garantom.

 1. Môžem sa ešte prihlásiť na vzdelávacie programy po stanovenom termíne?

Áno, po nahlásení na vzdelavanie@itakademia.sk a po akceptácii garantom.

 1. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získam kredity?

Áno, všetky vzdelávacie programy sú akreditované a počet kreditov je uverejnený na https://itakademia.sk/formalne-vzdelavanie.

 1. Máme záujem o realizáciu IT krúžku na našej škole. Akú podporu nám viete poskytnúť?

Požiadavky zo škôl (bude k tomu samostatný dotazník alebo je možné posielať na popularizacia@itakademia.sk) posúvame partnerským IT firmám (aktuálne 27 firiem – IT Akadémia partner) s tým, aby poskytli lektora resp. konzultanta pre realizáciu krúžku na danej škole. Žiakov je možné zapojiť aj do prebiehajúcich, resp. pripravovaných krúžkov na partnerských univerzitách.

 1. Aké dátumy a časy mám uviesť pri evidencii termínov?

Začiatok má predchádzať dátumu a času prvej činnosti alebo je možné uviesť 03.09.2018 00:00 a koniec je 30.06.2019 00:00. Pozor na formát dátumu a času (DD.MM.RRRR HH:MM).

 1. Môžeme sa zapojiť do aktivít projektu, ak naša škola nie je IT Akadémia partner?

Áno, ale paralelne musí začať proces zazmluvňovania Vašej školy. K tomu je potrebné najprv vyplniť dotazník dostupný na https://dotazniky.itakademia.sk.

13. Aké sú úlohy experta pre implementácie inovácií vzdelávania (koordinátora) v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21 storočie ?

Všetky povinnosti koordinátora nájdete v tomto dokumente.